HL7
Profil zaufany
ISO 9001:2008
RPWDL Jakość Danych
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców Portal Informacyjny
Wytyczne dotyczące rejestrów medycznych
Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia
O Centrum

Zdjęcie siedziby CSIOZCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) powstało 1 sierpnia 2000 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25).

CSIOZ jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.

Zgodnie ze statutem CSIOZ (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 r. Nr 9, poz. 56), do działalności podstawowej należy:

1) realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z przepisami Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych;

2) realizacja zadań wspierających rozwój systemów informacyjnych, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań optymalizujących wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;

3) wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu XII ,,Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;

4) prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.);

5) dokonywanie analiz i ocen skutków przekształceń organizacyjnych i zmian finansowania, w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym.

6) realizacja zadań, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 3 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039);

7) zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Wykonując swoje zadania, Centrum ściśle współpracuje m.in. z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz innymi instytucjami administracji rządowej, wojewódzkimi wydziałami spraw społecznych oraz wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego w zakresie statystyki medycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. CSIOZ utrzymuje również ścisłe kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także świadczeniodawcami i samorządami zawodów medycznych.

bip e-puap

POIG POIiŚ POKL

Na skróty

Portal projektu P1

Platforma Rejestrów Medycznych

Platforma e-learningowa
e-Zdrowie P3

RPWDL

Poczta ZOZMAIL

Portal eZdrowie

SSRMZ

Baza wiedzy

Biuletyn informacyjny