Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

RAPORT Z PRZEGLĄDU STANU 30 MEDYCZNYCH REJESTRÓW PODMIOTOWYCH

Raport przedstawia podsumowanie z przeglądu rejestrów medycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia, procedur medycznych i prowadzenia działalności przez poszczególnych interesariuszy.
Celem raportu jest przedstawienie możliwości integracji badanych rejestrów z systemami tworzonymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (w Projektach P1 i P2) na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późń. zm.).

Zakres niniejszego raportu obejmuje:
• opis metodyki klasyfikacji rejestrów,
• opis taksonomii opisu rejestrów,
• opis charakterystyki wytypowanych rejestrów medycznych na podstawie informacji uzyskanych od Gestorów rejestrów, a także informacji uzyskanych inną drogą w przypadku braku możliwości pozyskania informacji od Gestorów rejestrów,
• analizę horyzontalną i krzyżową rejestrów w wyszczególnionych obszarach,
• opis możliwości integracji i wymiany informacji między rejestrami,
• opis relacji pomiędzy rejestrami,
• podsumowanie i rekomendacje dla Beneficjenta analizy.

Raport opracowano na potrzeby realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w zakresie 7. osi priorytetowej.

Raport dostępny jest w Bazie wiedzy:
csioz.gov.pl/wiedza.php

Aktualności archiwalne