Szkolenia z nowoczesnych technologii

Cykl szkoleń o nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych i platforma e-learningowa - to wszystko by usprawnić obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Tuż po wakacjach rozpoczynamy szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, oraz dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest beneficjentem projektu systemowego pn. "Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii, które umiejętnie wdrożone w placówkach medycznych, przynoszą odczuwalne dla wszystkich korzyści. Ułatwiają bowiem zarządzanie placówką i podnoszą komfort pracy.
Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 1 440 osób, aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki indywidualne i grupowe) posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, tj. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, kadra zarządzająca.
Grupą preferowaną w projekcie są osoby w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych.
W ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” zostanie zorganizowanych 12 szkoleń, w 12 miastach wojewódzkich, w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Jeszcze w tym roku zaplanowano 8 szkoleń. Pierwsze z nich rozpoczną się we wrześniu.
Szkolenia przyjmą formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Wykłady zostaną podzielone na 4 bloki tematyczne, które będą prowadzone w formie jednostronnej prezentacji zagadnień, będących przedmiotem szkoleń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz patformy e-learningowej. Wykłady będą obejmować również elementy dyskusji z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces szkoleniowy będzie platforma e-learningowa, umożliwiająca odbycie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Platforma e-learningowa będzie dostępna przez trzy lata po zakończeniu projektu. Kto więc, nie zdąży wziąć udziału w szkoleniach bezpośrednich, będzie mógł poprzez internet przejść szkolenie dzięki platformie e-learningowej.

Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, także o te dotyczące rekrutacji, będą na bieżąco umieszczane na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Aktualności archiwalne