Aktualności

  • W świetle polskiego prawa zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.Dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia: na jakim etapie procesu leczenia łapówka jest wręczana, w szczególności to, że jest ona wręczana po zakończonym leczeniu; wartość materialna łapówki. Łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np.: butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.Osoba, która wręczyła łapówkę może jednak uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli zawiadomi o okolicznościach zdarzenia organa ścigania (Policję, Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zawiadomienie o przestępstwie korupcji jest społecznym obowiązkiem każdego z nas. W interesie każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej jest, by korupcja zniknęła z naszego życia, dlatego powinniśmy podejmować działania zmierzające do jej ograniczenia.

  • Polskie Stowarzyszenie HL7 na mocy umowy afiliacyjnej z międzynarodową organizacją  HL7 International otrzymało status oficjalnej organizacji krajowej HL7.CSIOZ jest jednym z trzech podmiotów, obok Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM) i Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), które przyczyniły się do powstania nowego stowarzyszenia.HL7 w Polsce prowadzi działania na rzecz zwiększania interoperacyjności w ochronie zdrowia: organizuje szkolenia i konferencje w tym zakresie, wspiera podmioty korzystające ze standardów interoperacyjności, bierze udział w opracowywaniu specyfikacji technicznych opartych o standardy HL7 i nadzoruje poprawność ich zastosowania.Więcej informacji na temat HL7 w Polsce na stronie http://hl7.org.pl.

  • W dniach 24 marca (piątek) od godz. 8:00  do 26 marca 2017 (niedziela) do godziny 14:00 System Monitorowania Zagrożeń nie będzie dostępny dla użytkowników.W trakcie przerwy prowadzone będą prace serwisowe związane z uruchomieniem nowej wersji systemu.Za utrudnienia przepraszamy.

  • W dniach 1-3 lutego 2017 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizowane są warsztaty dotyczące profili integracyjnych IHE, które są uznawanymi na świecie ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań informatyki medycznej.W pierwszym dniu warsztatów uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który poparł ideę organizacji warsztatów oraz podkreślił istotną rolę wprowadzanych rozwiązań dla rozwoju służby zdrowia w Polsce. Kolejno uczestnicy wraz z ekspertami ze światowej organizacji Integrating the Healthcare Enterprise Europe (IHE) pracowali nad określeniem założeń dla planowanej do powołania przez CSIOZ Rady ds. Interoperacyjności.Podczas kolejnych dni warsztatów prezentowane są teoretyczne podstawy profili integracyjnych IHE oraz ich praktyczne wykorzystanie w ramach wskazanych przypadków użycia w odniesieniu do centralnych, regionalnych i lokalnych systemów teleinformatycznych.

  • Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. w godzinach od 16:00 do 24:00 prowadzone będą prace serwisowe na środowisku Platformy Wymiany Dokumentów P2 oraz Systemu Administracji P2. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemów: Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, System Informatyczny Rezydentur, Centralny Rejestr Farmaceutów, Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji, Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, Rejestr Ośrodków i Banków, System Obsługi Importu Docelowego, System Obsługi List Refundacyjnych, Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, system e-Gate. Za utrudnienia przepraszamy.

  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r.Karty SIM typu prepaid, inaczej zwane jako „karty przedpłacone”, to karty, które użytkownicy samodzielnie doładowują wybraną przez siebie kwotą. Oprócz zastosowania w telekomunikacji (rozmowy telefoniczne, smsy, mmsy, internet), kart tych używa się również w urządzeniach medycznych, a w szczególności telemedycznych – zainstalowana w nich karta SIM pozwala na transmisję danych drogą telefonii komórkowej.

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji  zaktualizowany dokument pn. „Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" wraz z transformatą HL7 CDA i instruktażem stosowania.Aktualizacja Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA dotyczy dopuszczenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w postaci dokumentów HL7 CDA w formacie XML, zawierających nagłówek HL7 CDA oraz osadzoną treść dokumentu medycznego w formacie PDF lub formacie graficznym, jako alternatywę dla rozwiązań dopuszczonych w ramach obowiązujących specyfikacji.Ponadto w ramach prac przygotowany został dodatkowy dokument w formacie HL7 CDA pozwalający na zapisywanie w ramach Polskiej Implementacji dokumentów skanowanych z formatu w postaci papierowej.

  • Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 z powodu prac serwisowych na Platformie Wymiany Danych P2 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemów: Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą System Informatyczny Rezydentur, Centralny Rejestr Farmaceutów, Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji, Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, Rejestr Ośrodków i Banków, System Obsługi  Importu Docelowego, System Obsługi List Refundacyjnych, Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, system e-Gate.  Za utrudnienia przepraszamy.

  • 30 grudnia 2016 r. udostępniliśmy  System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).Powstał on w ramach projektu pn. „Platforma Rejestrów Medycznych (P2)”.OdbiorcyOdbiorcy systemu to: Wnioskodawcy o refundację, Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Lekowej i Farmacji), Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Funkcjonalność Umożliwienie złożenia wniosku o refundację, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu, wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu, wniosku o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej. Prowadzenie korespondencji dotyczącej refundacji leków pomiędzy Wnioskodawcami, Ministerstwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM