Komunikat dotyczący regulacji prawnych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi formatów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz terminów ich obligatoryjnego stosowania, informujemy co następuje:

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku stosowania EDM.

W projekcie ustawy (zmieniany art. 2 pkt 6) doprecyzowano definicję EDM, tak aby obok dokumentów umożliwiających usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju (dokumenty przetwarzane na platformie P1 tj. recepta i skierowanie) objęła również dokumenty wytwarzane w podmiotach leczniczych, a następnie indeksowane na platformie P1 i określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy (zamiast kategorii dokumentacji medycznej indywidualnej).
Od 1 stycznia 2019 r. planuje się wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania trzech wystandaryzowanych dokumentów tj.: karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. Kolejne wystandaryzowane w ramach PIK HL7 CDA dokumenty będą wprowadzane sukcesywnie poprzez nowelizację ww. rozporządzenia.

Dodatkowo należy zauważyć że, w ramach PIK HL7 CDA v.1.2 udostępniony został bazowy polski dokument medyczny w formacie HL7 CDA pozwalający na tworzenie zgodnie z Polską Implementacją Krajową dowolnych elektronicznych dokumentów medycznych. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rekomenduje, aby w przypadku konieczności opracowania nowego szablonu elektronicznego dokumentu medycznego niewymienionego w ww. rozporządzeniu korzystać z szablonu bazowego oraz ponad 200 szablonów umożliwiających samodzielne tworzenie przez implementatorów kolejnych szablonów dokumentów stosując się do zasad określonych w dokumentacji technicznej opublikowanej na stronie BIP Ministerstwa Zdrowia (Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA).

Projekt ustawy doprecyzowuje również obowiązek stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. W zmienianym art. 11 zaproponowano dodanie przepisu, zgodnie z którym EDM jest prowadzona przez usługodawców w formatach zamieszczonych w BIP MZ (dodawany ust. 1a). Z kolei dodawany ust. 1b wskazuje, że usługodawcy są obowiązani dokonywać wymiany EDM, zawartej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy, zgodnie ze standardami wymiany dokumentacji medycznej zamieszczonymi w BIP MZ.

Nowelizacja ustawy zakłada również zróżnicowanie terminów wchodzenia w życie obowiązków związanych z EDM. Zmieniany art. 56 ustawy wprowadza następujące daty:

 1. w odniesieniu do recepty: 

  - obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 - do 31 grudnia 2018 r.;
  - obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2020 r.;

 2.  w odniesieniu do skierowania:

  - obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019 r.;
  - obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2021 r.;

 3. pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy):
  - obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2019 r.;
  - obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM - do 31 grudnia 2019 r.;
  - obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 - od 1 stycznia 2021 r.

Ponadto, projekt ustawy wyraźne przesądza (z uwagi na liczne wątpliwości), że EDM może być prowadzona i wymieniana również poza platformą P1.

Poniżej znajduje się wykaz szablonów dokumentów medycznych zawartych w PIK HL7 CDA:

Grupa pierwsza - Dokumenty przetwarzane na platformie P1 - status w trakcie tworzenia:

 1. e-Recepta,

  Szablon CDA dokumentu recepty
  Szablon CDA dokumentu recepty wystawionej przez farmaceutę w aptece
  Szablon CDA dokumentu recepty na import docelowy
  Szablon CDA dokumentu recepty spełniającej wymagania związane z refundacją

 2. e-Skierowanie
  Szablon CDA dokumentu skierowania
  Szablon CDA dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego
  Szablon CDA dokumentu skierowania do uzdrowiska
  Szablon CDA dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego
  Szablon CDA dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową
  Szablon CDA dokumentu skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Grupa druga – dokumenty indeksowane na platformie P1, wytwarzane na podstawie jednostkowych danych medycznych przetwarzanych w systemach informatycznych Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – status Aktywny:

 1. Karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  Szablon CDA dla karty informacyjnej leczenia szpitalnego
 2. Karta odmowy przyjęcia do szpitala,
  Szablon CDA karty odmowy przyjęcia do szpitala
 3. Konsultację lekarską (informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego), 
  Szablon CDA dokumentu konsultacji lekarskiej  

  Poniższe dokumenty są zawarte w PIK HL7 CDA i są możliwe do prowadzenia przez usługodawców w postaci elektronicznej:

 4. Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej - zawiera szablony dokumentów: 

  Kartę oceny stanu pacjenta,            
  Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta
  Kartę wywiadu pielęgniarskiego,
  Szablon CDA karty wywiadu pielęgniarskiego
  Raport pielęgniarski,
  Szablon CDA wpisu do raport pielęgniarskiego
  Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala,
  Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta

 5. Opis badania diagnostycznego, 
  Szablon CDA dla dokumentu opisu badania
 6. Sprawozdanie z badania laboratoryjnego, 
  Szablon CDA sprawozdania z badania laboratoryjnego
 7. Protokół operacyjny, 
  Szablon CDA dla protokołu operacyjnego
 8. Wpis do karty uodpornienia, 
  Szablon CDA dokumentu wpisu do karty uodpornienia
 9. Szablon bazowy
  Szablon CDA dokumentu bazowego.

Szczegółowa informacja na temat szablonów dokumentów oraz dokument „Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA” dostępny jest  TUTAJ.

Aktualności

 • Szanowni Państwo,Informujemy, że została przywrócona możliwość złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.Za niedogodności przepraszamy.

 • Szanowni Państwo,Informujemy, że z przyczyn technicznych w chwili obecnej brak jest możliwości złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.CSIOZ intensywnie pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. O dostępności ww. funkcjonalności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem po jej przywróceniu.Za niedogodności przepraszamy.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że dane gromadzone w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji zadań ustawowych, w szczególności umożliwienia podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu. Na podstawie danych zbieranych w systemie prowadzone są również analizy dotyczące zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie służby zdrowia oraz oceniana jest jakość i skuteczność kształcenia.Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia administratorem danych przetwarzanych w SMK, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest minister zdrowia (adres siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) natomiast administratorem systemu, tj.

 • W dniach 5 i 6 czerwca w warszawskim hotelu Hilton odbyła się I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy debatowali na temat procesów wdrażania systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, cyberbezpieczeństwa polskiej służby zdrowia oraz dzielili się doświadczeniami towarzyszącymi implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej.Konferencję otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który podkreślił konieczność informatyzacji jako czynnika niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmian w opiece medycznej oraz przedstawił plany strategiczne związane z dalszym rozwojem procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce.

 • W poniedziałek 5 czerwca, w warszawskim hotelu Hilton wystartowała dwudniowa konferencja organizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom informatyzacji podmiotów leczniczych. - Bardzo się cieszę, że Akademia CSIOZ podejmuje temat informatyzacji podmiotów leczniczych. Obecnie niewiele ponad 40 procent szpitali jest zinformatyzowanych. Komputery stoją w każdym zakładzie, ale ich systemy nie są odpowiednio przygotowane. To wynik daleki od naszych ambicji – powiedział minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, otwierając konferencję.  -Informatyzacja jest niezbędna w zakresie wprowadzenia zmian w opiece medycznej. Posiadanie dostępu do pełnej informacji o pacjencie, jak również proces koordynacji podmiotów medycznych na różnych poziomach, to zasadnicze warunki, by wcielić zmiany w życie – dodał.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na potrzeby budowy lub dostosowania systemów usługodawców do komunikacji z systemem P1 została udostępniona pierwsza wersja dokumentacji integracyjnej w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept. Publikacje kolejnych wersji będą zawierać pozostałe usługi niezbędne do obsługi e-Recepty, w tym realizacji.Dokumentacja integracyjna obejmuje: Specyfikację usług Kody błędów Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty (zgodnego z HL7 CDA oraz IHE PRE) Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego Ponadto, w dniu 1 lipca br. uruchomione zostanie środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja jest przedmiotem niniejszej publikacji.

 • Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) podzielony jest na 2 etapy: weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym;praca na środowisku produkcyjnym. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w celu umożliwienia podmiotom raportującym weryfikacji poprawności wysyłanych komunikatów, udostępnia środowisko ewaluacyjne Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/  Sposób podłączenia systemów lokalnych do ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym oraz uzyskania certyfikatu, opisuje dokument "Procedura nadawania uprawnień na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL" oraz „Procedura uzyskania certyfikatu do ZSMOPL na potrzeby ewaluacji” (procedurę uzyskania certyfikatu zaktualizowano dnia 2017-01-31).

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza na dwudniową konferencję pn. AKADEMIA CSIOZ. I Konferencja „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrożenia i plany na przyszłość", która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie.Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do: kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli samorządów wojewódzkich.Dwudniowa konferencja jest zaproszeniem do debaty nt. doświadczeń i trudności jakie towarzyszą przy wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych przy obecnych uwarunkowaniach, zarówno legislacyjnych jak i technologicznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również korzyści płynące z wdrażania rozwiązań IT w podmiotach leczniczych.Zapraszamy do udziału.

 • Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dostawców systemów informatycznych dla sektora ochrony zdrowia na spotkanie w sprawie Rady ds. Interoperacyjności, które odbędzie się 24 maja o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami jest to cykliczne spotkanie podmiotów z sektora ICT przed najbliższym posiedzeniem Rady ds. Interoperacyjności. Spotkanie dotyczyć będzie dokumentacji Projektu P1 dla Etapu 2 oraz Etapu 3. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej dokumentacją.Zgłoszenia do wzięcia udziału w spotkaniu należy przesyłać do 23 maja do godz. 12:00 na adres e-mail: j.wiszniewska@csioz.gov.pl .Zapraszamy.

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM