Komunikat MZ dot. ZSMOPL

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie www.mz.gov.pl, informujemy, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211).
Wprowadzane zmiany mają na celu m.in. zawieszenie obowiązywania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przepisów dot. nakładania kar pieniężnych za nieprzekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). 

Ponadto zgodnie z projektowanymi zmianami do 30 września 2018 r. nie wszczyna się postępowań o nałożenia kar za nieprzekazywanie informacji do ZSMOPL, a ewentualnie wszczęte postępowania będą umarzane.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie ZSMOPL

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM