Komunikat w sprawie podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie sposobów podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informuje, że do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie zlecenie naprawy wyrobu medycznego, oprócz powyższego, może zostać podpisane również przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia ważnego certyfikatu. Jednostkowe dane medyczne, dopóki nie powstanie z nich dokument medyczny (EDM), nie muszą być podpisywane powyższymi podpisami.

Obecnie poprzez EDM rozumie się:

  1. dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, a więc receptę, skierowanie i zlecenie;
  2. dokumentację medyczną indywidualną wytworzoną w postaci elektronicznej.  

Niezależnie od powyższego należy odnotować, że definicja EDM zostanie w najbliższym czasie zmodyfikowana. Trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji EDM. W projekcie ustawy (zmieniany art. 2 pkt 6) przez EDM rozumie się dokumenty umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju (a więc recepta i skierowanie), a także dokumenty wytwarzane w podmiotach leczniczych, a następnie indeksowane na platformie P1, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy (zamiast kategorii dokumentacji medycznej indywidualnej, którą obecnie posługuje się ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Ponadto nowelizacja zakłada zróżnicowanie terminów wejścia w życie obowiązków związanych z EDM. Zmieniany art. 56 ustawy wprowadza następujące daty:

  1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. planuje się wprowadzenie obowiązku stosowania trzech wystandaryzowanych dokumentów, tj.: karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. Kolejne dokumenty będą wprowadzane sukcesywnie poprzez nowelizację ww. rozporządzenia.
  2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. planuje się wprowadzenie obowiązku wystawiania recepty w postaci elektronicznej.
  3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. planuje się wprowadzenie obowiązku wystawiania skierowania w postaci elektronicznej.

Nowelizacja nie zmienia zasady, że jednostkowe dane medyczne, dopóki nie powstanie z nich dokument medyczny (EDM), nie muszą być podpisywane powyższymi podpisami.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM