Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Komunikat ws. zasad podpisywania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego

W przypadku wystawiania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w postaci elektronicznej może ona zostać zaakceptowana przez osoby biorące udział w procesie jej wystawiania, a na ostatnim etapie podpisana przez osobę wypisującą pacjenta ze szpitala. Akceptacja informacji zawartej w karcie informacyjnej może zostać dokonana także przez lekarza kierującego oddziałem w historii choroby, gdyż tam zostały zawarte informacje źródłowe do wypisu ze szpitala.

W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis. Nie jest wymagane, aby wydruk dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci elektronicznej był podpisywany przez lekarza wystawiającego kartę z leczenia szpitalnego.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM