System Obsługi List Refundacyjnych

30 grudnia 2016 r. udostępniliśmy  System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).
Powstał on w ramach projektu pn. „Platforma Rejestrów Medycznych (P2)”.

Odbiorcy

Odbiorcy systemu to:

 • Wnioskodawcy o refundację,
 • Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Lekowej i Farmacji),
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Funkcjonalność

 • Umożliwienie złożenia wniosku o refundację, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

  • wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej refundacji leków pomiędzy Wnioskodawcami, Ministerstwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 • Wsparcie dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w obsłudze spraw związanych z refundacją – prowadzenie sprawy w formie elektronicznej w tym:

  • automatyczne generowanie z pozyskanych danych karty oceny formalno-prawnej wniosku,
  • generowanie z posiadanych danych protokołu negocjacyjnego,
  • generowanie z posiadanych danych uchwały Komisji Ekonomicznej,
  • generowanie z posiadanych danych dokumentu Rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia,
  • generowanie z posiadanych danych decyzji Ministra Zdrowia,
  • przeprowadzanie symulacji cenowych na liście refundacyjnej.

 • Wsparcie procesu przygotowania list refundacyjnych, które publikowane są w formie obwieszczenia.

Wdrożenie SOLR przyczyni się do:

 • usprawnienia i optymalizacji procesu wydawania decyzji refundacyjnych,
 • usprawnienia procesu przygotowywania obwieszczeń zawierających listy refundacyjne.

Dostęp do SOLR (zakładanie konta)

Do założenia konta osobie upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy potrzebne jest przygotowanie następujących danych:

 • login w Systemie Administracji P2 osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy,
 • adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy przypisany do konta osoby w Systemie Administracji P2,
 • oznaczenie (firma) Wnioskodawcy,
 • adres siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • telefon,
 • telefaks,
 • adres korespondencyjny osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie wniosku o założenie konta w SOLR.

Przebieg operacji utworzenia konta osobie reprezentującej Wnioskodawcę:

 1. (poza systemem SOLR) Wnioskodawca składa wniosek o założenie konta w SOLR w postaci papierowej i elektronicznej. Odpowiednia procedura jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/skladanie-wnioskow-o-zalozenie-konta-w-systemie-obslugi-list-refundacyjnych/.
 2. (poza systemem SOLR) Pracownik Ministerstwa Zdrowia weryfikuje kompletność i poprawność wniosku.
 3. Administrator MZ nadaje uprawnienia osobie reprezentującej Wnioskodawcę, która staje się administratorem lokalnym Wnioskodawcy i może zakładać konta oraz nadawać uprawnienia pozostałym pracownikom Wnioskodawcy.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.).

Więcej szczegółowych informacji nt. SOLR można znaleźć w zakładce https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ 

Aktualności

 • 25 kwietnia br. podczas konferencji "Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi", która odbyła się w Sejmie RP, Fundacja Widzialni przedstawiła wyniki badania „Raport Dostępności 2017”.Raport jest rezultatem kompleksowych badań stron internetowych administracji publicznej pod kątem ich zgodności z wymaganiami standardu WCAG 2.0 AA.Tegoroczne badania wykazały, że blisko połowa ( 48,7 %) publicznych stron www jest już dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Tym bardziej czujemy się wyróżnieni, że strona www.csioz.gov.pl zajęła pierwsze miejsce w rankingu i uzyskała ocenę bardzo dobrą. Wg ekspertów „serwis csioz.gov.pl został wykonany wzorcowo. Podczas badania nie znaleziono elementu, który wymagałby poprawy zarówno od strony funkcjonalnej jak i redakcyjnej”.Dziękując za uznanie, zapewniamy, że w dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby poziom dostępności naszego serwisu był niezmiennie wysoki.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia po konsultacjach wersję 1.2 reguł biznesowych i walidacyjnych dla opracowanych typów elektronicznych dokumentów medycznych. Zaktualizowany w wyniku konsultacji dokument w wersji 1.2, zwany Regułami, zawiera Polską Implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych:  Dokumenty przetwarzane na platformie P1 - status w trakcie tworzenia: e-Recepta, e-Skierowanie. Dokumenty indeksowane na platformie P1, wytwarzane na podstawie jednostkowych danych medycznych przetwarzanych w systemach informatycznych Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – status aktywny: karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala, konsultacja lekarska, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, opis badania diagnostycznego, sprawozdanie z badania laboratoryjnego, protokół operacyjny, wpis do karty uodpornienia.

 • Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konsultacjami dokumentu „Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej" oraz wnioski o przedłużenie terminu, które wpłynęły do Centrum, informujemy, że przedłużamy termin konsultacji  do dnia 31 maja 2017 r.Prosimy o przesyłanie uwag na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl, w temacie maila wpisując „Aktualizacja reguł bezpieczeństwa - uwagi”.

 • Szanowni Państwo, Zapraszamy przedstawicieli dostawców systemów informatycznych dla sektora ochrony zdrowia na spotkanie w sprawie Rady ds. Interoperacyjności, które odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15:00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.  Zgłoszenia do wzięcia udziału w spotkaniu należy przesyłać do 26 kwietnia do godz. 12:00 na adres e-mail: j.wiszniewska@csioz.gov.pl.Zapraszamy.

 • Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jest to druga edycja warsztatów skierowanych do informatyków pracujących w podmiotach leczniczych, poprzednia edycja zorganizowana w październiku ubiegłego roku cieszyła się dużym zainteresowaniem.Zgodnie z przyjętymi założeniami zaplanowano organizację czterech spotkań ( min. jeden warsztat w miesiącu): Standardy interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Projektowanie, architektura i integracja systemów teleinformatycznych. Podstawy HL7 CDA i praktyka implementacji standardu. Systemy teleinformatyczne do obsługi procesów biznesowych podmiotu leczniczego. Pierwszy z cyklu warsztatów odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

 • Szanowni Państwo, Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji projekt dokumentu pn. „Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej".Uwagi do opublikowanych materiałów należy zgłaszać w terminie do 30 kwietnia 2017 r.  na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl , w temacie maila wpisując „Aktualizacja reguł bezpieczeństwa - uwagi”.Komunikat o przedłużeniu terminu konsultacji do dnia 31 maja 2017 r.

 • W dniach 3-6 kwietnia br. przedstawiciele Centrum uczestniczyli w Connectathon 2017w Wenecji,  wydarzeniu organizowanym przez IHE-Europe. Connectathon to coroczny maraton testowy w czasie którego twórcy rozwiązań informatycznych testują systemy pod kątem ich zgodności z profilami integracyjnymi IHE.W programie Connectathon 2017 zaplanowanych było kilka wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele CSIOZ, m.in.: VIP Tours, podczas którego uczestnicy mieli możliwość  obserwowania organizacji testujących interoperacyjność opartą na standardach w ramach regionalnych lub krajowych projektów e-Zdrowia oraz omówienia różnych kwestii z ekspertami IHE, IHE Symposium – spotkanie poświęcone omówieniu „Interoperacyjności w e-Zdrowiu” m.in. kwestii dot. europejskiej strategii na rzecz e-Zdrowia i interoperacyjności w usługach e-Zdrowia.

 • Informujemy, że od dnia 7 kwietnia 2017 r. w systemie ePUAP zostanie wyłączona możliwość autoryzacji użytkownika przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Tym samym autoryzacja w systemie ePUAP możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego albo za pomocą środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego. Dotyczy to wszystkich użytkowników Profilu Zaufanego ePUAP: osób fizycznych, jak i pracowników administracji publicznej wykorzystujących Profil Zaufany ePUAP do celów służbowych.By nadal mieć możliwość korzystania z profilu zaufanego ePUAP, należy uzupełnić numer telefonu komórkowego oraz zmienić metodę autoryzacji na jednorazowe kody sms. W tym celu należy zalogować się w serwisie pz.gov.

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM