System Obsługi List Refundacyjnych

30 grudnia 2016 r. udostępniliśmy  System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).
Powstał on w ramach projektu pn. „Platforma Rejestrów Medycznych (P2)”.

Odbiorcy

Odbiorcy systemu to:

 • Wnioskodawcy o refundację,
 • Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Lekowej i Farmacji),
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Funkcjonalność

 • Umożliwienie złożenia wniosku o refundację, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

  • wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej refundacji leków pomiędzy Wnioskodawcami, Ministerstwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 • Wsparcie dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w obsłudze spraw związanych z refundacją – prowadzenie sprawy w formie elektronicznej w tym:

  • automatyczne generowanie z pozyskanych danych karty oceny formalno-prawnej wniosku,
  • generowanie z posiadanych danych protokołu negocjacyjnego,
  • generowanie z posiadanych danych uchwały Komisji Ekonomicznej,
  • generowanie z posiadanych danych dokumentu Rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia,
  • generowanie z posiadanych danych decyzji Ministra Zdrowia,
  • przeprowadzanie symulacji cenowych na liście refundacyjnej.

 • Wsparcie procesu przygotowania list refundacyjnych, które publikowane są w formie obwieszczenia.

Wdrożenie SOLR przyczyni się do:

 • usprawnienia i optymalizacji procesu wydawania decyzji refundacyjnych,
 • usprawnienia procesu przygotowywania obwieszczeń zawierających listy refundacyjne.

Dostęp do SOLR (zakładanie konta)

Do założenia konta osobie upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy potrzebne jest przygotowanie następujących danych:

 • login w Systemie Administracji P2 osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy,
 • adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy przypisany do konta osoby w Systemie Administracji P2,
 • oznaczenie (firma) Wnioskodawcy,
 • adres siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • telefon,
 • telefaks,
 • adres korespondencyjny osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie wniosku o założenie konta w SOLR.

Przebieg operacji utworzenia konta osobie reprezentującej Wnioskodawcę:

 1. (poza systemem SOLR) Wnioskodawca składa wniosek o założenie konta w SOLR w postaci papierowej i elektronicznej. Odpowiednia procedura jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/skladanie-wnioskow-o-zalozenie-konta-w-systemie-obslugi-list-refundacyjnych/.
 2. (poza systemem SOLR) Pracownik Ministerstwa Zdrowia weryfikuje kompletność i poprawność wniosku.
 3. Administrator MZ nadaje uprawnienia osobie reprezentującej Wnioskodawcę, która staje się administratorem lokalnym Wnioskodawcy i może zakładać konta oraz nadawać uprawnienia pozostałym pracownikom Wnioskodawcy.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.).

Więcej szczegółowych informacji nt. SOLR można znaleźć w zakładce https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ 

Aktualności

 • W czwartek 19 października w godzinach 18.00 – 24.00 prowadzone będą prace techniczne systemu administracji P2 SA. W związku z tym mogą wystąpić czasowe utrudnienia polegające na braku możliwości logowania w systemach udostępnianych przez CSIOZ.Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj więcej
 • W zakładce interoperacyjność udostępniamy wersję 2.12 dokumentu specyfikacji technicznej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.Aktualna wersja specyfikacji  zawiera zmiany w sposobie identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego raportującego do systemu oraz podmiotu odpowiedzialnego będącego drugą stroną transakcji.

  Czytaj więcej
 • 16 października CSIOZ dokonało otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój, które zostało podzielone na części.

  Czytaj więcej
 • W związku z zakończeniem prac optymalizujących procesy związane z zasileniami słownikami środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL informujemy, że z dniem 18 października  usunięte zostaną komunikaty, które do tej pory podmioty raportujące przesłały do ZSMOPL.Prosimy o kontynuację testów na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL, które zostało zasilone pełnym słownikiem produktów leczniczych.

  Czytaj więcej
 • Informujemy, że w piątek 13 października po godzinie 12.00 mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym z konsultantami infolinii systemów udostępnianych przez CSIOZ. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o mailowe przekazywanie zgłoszeń i zapytań.

  Czytaj więcej
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zostało partnerem Projektu TUKAN, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie HL7.Platforma Tukan ma umożliwiać niezależną weryfikację systemów IT stosowanych w ochronie zdrowia pod kątem ich zgodności z profilami oraz standardami interoperacyjności. Użytkownikami platformy są producenci i odbiorcy oprogramowania.

  Czytaj więcej
 • Informujemy, że funkcjonalność polegająca na zakładaniu kont w SMK została przywrócona.

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowej wersji aplikacji Systemu Monitorowania Kształcenia wystąpił problem z zakładaniem nowych kont. Aktualnie trwają prace nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. O dostępności ww. funkcjonalności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem po jej przywróceniu.Przepraszamy za utrudnienia.

  Czytaj więcej
 • Informujemy, że dzisiaj w godz. 13.10-13:25 System Monitorowania Kształcenia będzie niedostępny. Przerwa w dostępie do systemu wynika z zaplanowanych prac serwisowych.Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj więcej

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM