System Obsługi List Refundacyjnych

30 grudnia 2016 r. udostępniliśmy  System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).
Powstał on w ramach projektu pn. „Platforma Rejestrów Medycznych (P2)”.

Odbiorcy

Odbiorcy systemu to:

 • Wnioskodawcy o refundację,
 • Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Lekowej i Farmacji),
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Funkcjonalność

 • Umożliwienie złożenia wniosku o refundację, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

  • wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej refundacji leków pomiędzy Wnioskodawcami, Ministerstwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 • Wsparcie dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w obsłudze spraw związanych z refundacją – prowadzenie sprawy w formie elektronicznej w tym:

  • automatyczne generowanie z pozyskanych danych karty oceny formalno-prawnej wniosku,
  • generowanie z posiadanych danych protokołu negocjacyjnego,
  • generowanie z posiadanych danych uchwały Komisji Ekonomicznej,
  • generowanie z posiadanych danych dokumentu Rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia,
  • generowanie z posiadanych danych decyzji Ministra Zdrowia,
  • przeprowadzanie symulacji cenowych na liście refundacyjnej.

 • Wsparcie procesu przygotowania list refundacyjnych, które publikowane są w formie obwieszczenia.

Wdrożenie SOLR przyczyni się do:

 • usprawnienia i optymalizacji procesu wydawania decyzji refundacyjnych,
 • usprawnienia procesu przygotowywania obwieszczeń zawierających listy refundacyjne.

Dostęp do SOLR (zakładanie konta)

Do założenia konta osobie upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy potrzebne jest przygotowanie następujących danych:

 • login w Systemie Administracji P2 osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy,
 • adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy przypisany do konta osoby w Systemie Administracji P2,
 • oznaczenie (firma) Wnioskodawcy,
 • adres siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • telefon,
 • telefaks,
 • adres korespondencyjny osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie wniosku o założenie konta w SOLR.

Przebieg operacji utworzenia konta osobie reprezentującej Wnioskodawcę:

 1. (poza systemem SOLR) Wnioskodawca składa wniosek o założenie konta w SOLR w postaci papierowej i elektronicznej. Odpowiednia procedura jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/skladanie-wnioskow-o-zalozenie-konta-w-systemie-obslugi-list-refundacyjnych/.
 2. (poza systemem SOLR) Pracownik Ministerstwa Zdrowia weryfikuje kompletność i poprawność wniosku.
 3. Administrator MZ nadaje uprawnienia osobie reprezentującej Wnioskodawcę, która staje się administratorem lokalnym Wnioskodawcy i może zakładać konta oraz nadawać uprawnienia pozostałym pracownikom Wnioskodawcy.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.).

Więcej szczegółowych informacji nt. SOLR można znaleźć w zakładce https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ 

Aktualności

 • Szanowni Państwo,Informujemy, że została przywrócona możliwość złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.Za niedogodności przepraszamy.

 • Szanowni Państwo,Informujemy, że z przyczyn technicznych w chwili obecnej brak jest możliwości złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.CSIOZ intensywnie pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. O dostępności ww. funkcjonalności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem po jej przywróceniu.Za niedogodności przepraszamy.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że dane gromadzone w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji zadań ustawowych, w szczególności umożliwienia podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu. Na podstawie danych zbieranych w systemie prowadzone są również analizy dotyczące zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie służby zdrowia oraz oceniana jest jakość i skuteczność kształcenia.Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia administratorem danych przetwarzanych w SMK, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest minister zdrowia (adres siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) natomiast administratorem systemu, tj.

 • W dniach 5 i 6 czerwca w warszawskim hotelu Hilton odbyła się I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy debatowali na temat procesów wdrażania systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, cyberbezpieczeństwa polskiej służby zdrowia oraz dzielili się doświadczeniami towarzyszącymi implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej.Konferencję otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który podkreślił konieczność informatyzacji jako czynnika niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmian w opiece medycznej oraz przedstawił plany strategiczne związane z dalszym rozwojem procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce.

 • W poniedziałek 5 czerwca, w warszawskim hotelu Hilton wystartowała dwudniowa konferencja organizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom informatyzacji podmiotów leczniczych. - Bardzo się cieszę, że Akademia CSIOZ podejmuje temat informatyzacji podmiotów leczniczych. Obecnie niewiele ponad 40 procent szpitali jest zinformatyzowanych. Komputery stoją w każdym zakładzie, ale ich systemy nie są odpowiednio przygotowane. To wynik daleki od naszych ambicji – powiedział minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, otwierając konferencję.  -Informatyzacja jest niezbędna w zakresie wprowadzenia zmian w opiece medycznej. Posiadanie dostępu do pełnej informacji o pacjencie, jak również proces koordynacji podmiotów medycznych na różnych poziomach, to zasadnicze warunki, by wcielić zmiany w życie – dodał.

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na potrzeby budowy lub dostosowania systemów usługodawców do komunikacji z systemem P1 została udostępniona pierwsza wersja dokumentacji integracyjnej w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept. Publikacje kolejnych wersji będą zawierać pozostałe usługi niezbędne do obsługi e-Recepty, w tym realizacji.Dokumentacja integracyjna obejmuje: Specyfikację usług Kody błędów Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty (zgodnego z HL7 CDA oraz IHE PRE) Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego Ponadto, w dniu 1 lipca br. uruchomione zostanie środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja jest przedmiotem niniejszej publikacji.

 • Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) podzielony jest na 2 etapy: weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym;praca na środowisku produkcyjnym. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w celu umożliwienia podmiotom raportującym weryfikacji poprawności wysyłanych komunikatów, udostępnia środowisko ewaluacyjne Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/  Sposób podłączenia systemów lokalnych do ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym oraz uzyskania certyfikatu, opisuje dokument "Procedura nadawania uprawnień na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL" oraz „Procedura uzyskania certyfikatu do ZSMOPL na potrzeby ewaluacji” (procedurę uzyskania certyfikatu zaktualizowano dnia 2017-01-31).

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza na dwudniową konferencję pn. AKADEMIA CSIOZ. I Konferencja „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrożenia i plany na przyszłość", która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie.Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do: kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli samorządów wojewódzkich.Dwudniowa konferencja jest zaproszeniem do debaty nt. doświadczeń i trudności jakie towarzyszą przy wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych przy obecnych uwarunkowaniach, zarówno legislacyjnych jak i technologicznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również korzyści płynące z wdrażania rozwiązań IT w podmiotach leczniczych.Zapraszamy do udziału.

 • Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dostawców systemów informatycznych dla sektora ochrony zdrowia na spotkanie w sprawie Rady ds. Interoperacyjności, które odbędzie się 24 maja o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami jest to cykliczne spotkanie podmiotów z sektora ICT przed najbliższym posiedzeniem Rady ds. Interoperacyjności. Spotkanie dotyczyć będzie dokumentacji Projektu P1 dla Etapu 2 oraz Etapu 3. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej dokumentacją.Zgłoszenia do wzięcia udziału w spotkaniu należy przesyłać do 23 maja do godz. 12:00 na adres e-mail: j.wiszniewska@csioz.gov.pl .Zapraszamy.

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM