Dokumentacja integracyjna dla e-Recepty

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2018-02-07) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty i realizacji
 3. Reguły biznesowe
 4. Wskazówki implementacyjne z listą zmian drzewa OID
 5. Kody wyników operacji
 6. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

ZAŁĄCZNIKI dotyczące dokumentacji integracyjnej

Model transportowy P1

Model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w Systemie P1. Celem opracowania modelu jest określenie formatu i zakresu przesyłanych informacji,

ZAŁĄCZNIKI dotyczące Modelu Transportowego danych

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - specyfikacja komunikatów - aktualizacja dn. 2018-04-19 - wersja 2.14

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczącą
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Wprowadzone zmiany zostały opisane w metryce dokumentu.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów. Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

 • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
 • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
 • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

 ZAŁĄCZNIKI dotyczące ZSMOPL

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń.
Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. W systemie będą przetwarzane dane dotyczące m.in.

 • zgłoszeń o zagrożeniach,
 • zachorowań na choroby zakaźne,
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • niepożądanych działań produktów leczniczych.

Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne , inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz pacjenci.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące SMZ:

Plik zaktualizowany dnia 2016-07-05 - zmiany polegają na dostosowaniu dokumentu do aktualnej postaci plików XSD oraz korekcie w mapowaniu pól dotyczących adresatów głównych i dodatkowych zgłoszeń w mechanizmie importu.

Plik zaktualizowany dnia 2016-10-10 – Wersja 1.5 zawiera aktualizację polegającą na dostosowaniu do zmian w schematach walidacji XSD, które wynikają z wdrożenia modyfikacji na wniosek Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące RJWPRM: