Kierownictwo

Dyrektor
Bartłomiej Wnuk

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, a w razie jego nieobecności, Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia; Główny Księgowy; Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych; Wydział Obsługi Prawnej; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Informacji i Współpracy z Regionami; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych; Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Główny Księgowy
Aneta Kulma

Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Centrum oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy również dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia oraz Wydziału Administracyjnego.