Kierownictwo - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Kierownictwo

Dyrektor Jednostki
Agnieszka Kister

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, a w razie jego nieobecności, Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych; Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia; Departament Prawno-Organizacyjny; Departament Finansowo-Kadrowy; Departament Bezpieczeństwa; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych; Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej; Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych
Rafał Wójcik

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych nadzoruje prace: Departamentu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Departamentu Eksploatacji i Systemów Teleinformatycznych, Departamentu Wsparcia Realizacji Projektów i Usług.

 

 

Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia
Wiktor Rynowiecki

Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia nadzoruje bezpośrednio prace: Departamentu Centrum Analiz, Departamentu Rozwoju Systemu e-zdrowie, Departamentu Wdrożeń Systemu e-zdrowie.