Przejdź do treści

Kierownictwo

Dyrektor <br/>Marcin Węgrzyniak

Dyrektor
Marcin Węgrzyniak

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych. 

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej; Zastępca Dyrektora do Spraw Informacji i Współpracy z Regionami; Główny Księgowy; Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych<br/>Paweł Masiarz

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych
Paweł Masiarz

Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne - Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Centrum.

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej <br/>Dr inż. Kajetan Wojsyk

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej
Dr inż. Kajetan Wojsyk

Zastępca Dyrektora do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej nadzoruje bezpośrednio pracę podległych mu komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy - Wydziału Administracyjnego, Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej, Wydziału Obsługi Prawnej, Wydziału Zamówień Publicznych oraz Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami<br/>Wojciech Górnik

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami
Wojciech Górnik

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami nadzoruje bezpośrednio pracę podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy: Wydziału Informacji i Współpracy z Regionami oraz Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Główny Księgowy <br/>Aneta Kulma

Główny Księgowy
Aneta Kulma

Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Centrum oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy również dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia.