Kierownictwo

Dyrektor
Marcin Węgrzyniak

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych. 

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej; Zastępca Dyrektora do Spraw Informacji i Współpracy z Regionami; Główny Księgowy; Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych
Paweł Masiarz

Zastępca Dyrektora do Spraw Teleinformatycznych nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne - Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Centrum.

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej
Dr inż. Kajetan Wojsyk

Zastępca Dyrektora do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej nadzoruje bezpośrednio pracę podległych mu komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy - Wydziału Administracyjnego, Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej, Wydziału Obsługi Prawnej, Wydziału Zamówień Publicznych oraz Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami
Wojciech Górnik

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami nadzoruje bezpośrednio pracę podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy: Wydziału Informacji i Współpracy z Regionami oraz Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Główny Księgowy
Aneta Kulma

Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Centrum oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy również dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia.