OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:158

  od Referenta do Głównego specjalisty – Administrator systemów operacyjnych Linux

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  od Referenta do Głównego specjalisty – Administrator systemów operacyjnych Linux 

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 1


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Administracja systemami operacyjnymi Linux.

  2.    Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Linux.

  3.    Inwentaryzacja, planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą techniczno-systemową.

  4.    Planowanie i implementacja zmian w architekturze systemu w celu zapewnienia wymaganej dostępności.

  5.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

  6.    Planowanie zakupów i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej.

  7.    Wdrażanie nowych rozwiązań.

  8.    Opracowywanie OPZ i SIWZ oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych.

  9.    Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac.

   

  Wymagane umiejętności:

  1.    Umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych z rodziny Linux.

  2.    Umiejętność zaawansowanej administracji systemami Red Hat, CentOS.

  3.    Umiejętność pisania skryptów.

  4.    Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy przy administracji systemami rodziny Linux.

  5.    Umiejętność analizowania problemów i znajdowania rozwiązań.

  6.    Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.

  7.    Umiejętność podejmowania decyzji.

  8.    Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

  9.    Umiejętność pracy w zespole.

  10.  Wykształcenie średnie lub wyższe.

   

  Umiejętności pożądane:

  1.    Znajomość języka angielskiego.

  2.    Prawo jazdy kategorii B.

  3.    Dyspozycyjność.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

  2.    Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  3.    List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2017 r.

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WEST.47.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:157

  Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Głównego specjalisty

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 1 (umowa o pracę częściowo w formie telepracy)


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Wsparcie Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia prac analitycznych w ramach projektu poprzez m.in.:

  2)    Udział w pracach nad analizą biznesowo-systemową systemów informatycznych;

  3)    Zapewnienie utrzymania modelu procesów biznesowych odpowiadających usługom jakie są wdrażane w ramach Projektu,

  4)    Zapewnienie korelacji procesów biznesowych Systemu z procesami biznesowymi pozostałych systemów współpracujących z budowanym Systemem, w obszarze wzajemnej komunikacji,

  5)    Definiowanie, analizowanie i akceptowanie produktów Projektu;

  6)    Weryfikacja i opiniowanie zakresu funkcjonalnego systemów informatycznych;

  7)    Zapewnienie spójności procesów analizy i projektowania,

  8)    Podejmowanie działań związanych z zarządzaniem zmianą i zagadnieniami,

  9)    Wsparcie przy prowadzeniu spraw związanych z rozliczeniem finansowym projektów, w tym przede wszystkim z wnioskami beneficjenta o płatność (przygotowywanie dokumentacji).

  2.   Współpraca z interesariuszami Projektu.

  3.   Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi Projektu.

    

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 6 letnie doświadczenie w obszarze związanym z ochroną zdrowia.
  3. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia określonego w przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów.
  4. Doświadczenie w realizacji projektów IT.
  5. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne.
   

  pożądane:

  1. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy w strukturach macierzowych.
  2. Sumienność i zaangażowanie.
  3. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  4. Umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność skupiania się na szczegółach.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl  , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl  , zakładka: praca), lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 23 sierpnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WRST.48.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:156

  od Głównego specjalisty do Koordynatora w Wydziale Obsługi Prawnej

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  od Głównego specjalisty do Koordynatora

  w Wydziale Obsługi Prawnej

  Wymiar etatu: 1/1


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Prawidłowa, terminowa oraz zgodna z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi obsługa prawna CSIOZ, a  w  szczególności:

  1)    przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez Centrum oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie;

  2)    wsparcie organizacyjno-prawne realizowanych projektów;

  3)    udział w negocjacjach prowadzonych przez Centrum w zakresie realizowanych projektów;

  4)    sporządzania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych;

  5)    udział w działaniach dotyczących naliczania kar umownych i dochodzenia należności Skarbu Państwa oraz spraw dotyczących warunków udzielonych gwarancji bankowych;

  6)    opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;

  7)    opiniowanie w zakresie formalno-prawnym zgodności z przepisami prawa aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;

  8)    sporządzanie opinii prawnych;

  9)    udzielanie porad prawnych w zakresie działalności Centrum;

  10) monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących działalności Centrum;

  2.    Opracowywanie projektów aktów prawnych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompetencji Centrum.

  3.    Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1.    Wykształcenie wyższe prawnicze.

  2.    4 lata doświadczenia zawodowego w przypadku aplikowania na stanowisko Koordynatora.

  3.    5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku aplikowania na stanowisko Głównego specjalisty.

   

  pożądane:

  1. Co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych
  2. Doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu IT, w tym wdrożeniowych i serwisowych.
  3. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  5. Sumienność, pracowitość, kreatywność, komunikatywność.
  6. Umiejętność pracy w zespole.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z  2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl, lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP, lub

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 18 sierpnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WOP.44.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:155

  Kierownik Wydziału Obsługi Prawnej

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Kierownika Wydziału Obsługi Prawnej

  Wymiar etatu: 1/1


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Kierowanie i nadzór nad prawidłową, terminową oraz zgodną z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi realizacją zadań Wydziału Obsługi Prawnej, w  szczególności w zakresie:

  1)    obsługi prawnej Centrum;

  2)    przygotowywania i opiniowania umów zawieranych przez Centrum oraz współpracy z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie;

  3)    wsparcia organizacyjno-prawnego realizowanych projektów oraz w negocjacjach prowadzonych przez Centrum w tym zakresie;

  4)    reprezentowania Centrum przed sądami, organami administracji, urzędami, KIO etc.;

  5)    udzielania porad prawnych w zakresie stosowania określonych przepisów prawnych w  działalności Centrum;

  6)    koordynowania działań dotyczących naliczania kar umownych i dochodzenia należności Skarbu Państwa oraz spraw dotyczących warunków udzielonych gwarancji bankowych;

  7)    monitorowania procesów legislacyjnych, opracowywania i opiniowania projektów dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;

  8)    opiniowania w zakresie formalno-prawnym zgodności z przepisami prawa aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;

  9)    sporządzania opinii prawnych;

  10) obsługi formalnej Rady Rewizyjnej;

  11) monitorowania zmian w przepisach prawa dotyczących działalności Centrum;

  2.    Opracowywanie projektów aktów prawnych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompetencji Centrum.

  3.    Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu w sposób gwarantujący efektywną, terminową  i zgodną z obowiązującymi regulacjami prawnymi realizację zadań Wydziału Obsługi Prawnej.

  4.    Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1.    Wykształcenie wyższe prawnicze.

  2.    5 lata doświadczenia zawodowego.

  3.    2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

   

  pożądane:

  1. Tytuł radcy prawnego.
  2. Co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych
  3. Doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu IT, w tym wdrożeniowych i serwisowych.
  4. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i przygotowywaniu rekomendacji odnośnie celowości i zasadności prowadzenia sporów sądowych.
  5. Doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych, w tym w prowadzeniu postepowań przed KIO.
  6. Doświadczenie w zakresie doradztwa z zakresu prawa pracy, w tym doradztwa kadrowego,
  7. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  8. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  9. Sumienność, pracowitość, kreatywność, komunikatywność.
  9. Umiejętność pracy w zespole.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z  2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl, lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP, lub

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 18 sierpnia 2017 r.

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

   

  WKPS.OP.WOP.43.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:154

  Od Młodszego specjalisty do Specjalisty w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  od Młodszego specjalisty do Specjalisty

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 2


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Prowadzenia spraw Wydziału z zakresu zamówień publicznych.

  2.    Wsparcie kierowników Projektów w opracowywaniu dokumentacji projektowej i wniosków o dofinansowanie Projektów planowanych do realizacji.

  3.    Wsparcie kierowników projektów w zakresie zarządzania projektem poprzez m.in: monitorowania i sprawozdawczości realizacji projektów i opracowywanie, harmonogramowanie i harmonizowanie realizacji planów projektów.

  4.    Wsparcie w sporządzaniu wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

  5.    Wsparcie Kierowników Projektów przy prowadzeniu spraw związanych z informacją i promocją.

  6.    Wsparcie przy prowadzeniu spraw związanych z rozliczeniem finansowym.

  7.    Budowanie i utrzymanie środowiska dla pro aktywnego podejmowania decyzji przez Kierowników projektów.

  8.    Współpraca z interesariuszami Projektów realizowanych przez CSIOZ.

  9.    Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi Projektów realizowanych przez CSIOZ.

  10.  Prowadzenie dokumentacji projektowej.

   

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1.    Wymagane kwalifikacje i staż pracy zgodne z niżej zamieszczoną tabelą.

   Stanowisko  Wykształcenie  Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy specjalista wyższe  -
    średnie 2
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4

  2.    Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

  3.    Znajomość zasad ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

  4.    Znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych.

  5.    Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, organizacja pracy własnej, kreatywność.

   

  pożądane:

  1.    Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  2.    Znajomość Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia.

  3.    Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.

  4.    Znajomość ustawy o finansach publicznych.

  5.    Znajomość zasad i procedur dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

  6.    Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.

  Doświadczenie w zakresie wsparcia w realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  Umiejętność pracy pod presją czasu.
  Sumienność i zaangażowanie.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl, lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP, lub

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 22 sierpnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WRST.43.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:153

  od Analityka do Starszego analityka w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  od Analityka do Starszego Analityka
  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 2


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Wsparcie Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia prac analitycznych w ramach realizowanych i utrzymywanych projektów poprzez m.in.:

  1)    - definiowanie, analizowanie i akceptowanie produktów Projektu;

  2)    - weryfikację i opiniowanie zakresu funkcjonalnego systemów informatycznych;

  3)    - modelowanie procesów biznesowych.

  4)    -udział w pracach nad architekturą oraz analizą biznesowo-systemową systemów informatycznych;

  5)    -weryfikację proponowanych zmian w architekturze i w analizie biznesowo-systemowej;

  6)    -udział w pracach nad dokumentacją techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz modelami analitycznymi;

  7)    -identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą i technologią;

  8)    -identyfikowanie wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania.

  2.    Współpraca z interesariuszami projektów.

  3.    Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1. Wymagane kwalifikacje i staż pracy zgodne z niżej zamieszczoną tabelą.

   Stanowisko Wykształcenie Liczba lat pracy
   Analityk   wyższe
   średnie 4
   Starszy analityk   wyższe 3
   średnie 5

  2.    Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie modelowania procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML.

  3.    Doświadczenie w zakresie opracowywania modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami.

  4.    Doświadczenie  w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych.

  5.    Podstawowa znajomość notacji BPMN.

  6.    Podstawowa znajomość Archimate.

  Znajomość narzędzia Enterprise Architect.
  8.    Umiejętność specyfikowania przypadków użycia.

  9.    Podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych.

  10.  Znajomość SQL.

  11.  Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i technicznej.

   

  pożądane:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  2. Znajomość Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia.

  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.

  4. Doświadczenie w zakresie interoperacyjności w obszarze ochrony zdrowia, w szczególności: projektowania dokumentacji medycznej, zgodnej ze standardem HL7 CDA, klasyfikacji: ICD-9, ICD-10, SNOMED, ICF, ICNP, znajomości profili IHE.
  5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  8. Sumienność i zaangażowanie.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl  , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP, lub

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 21 sierpnia 2017 r.

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WRST.41.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:152

  Kierownik projektu w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Kierownik Projektu
  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 2


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Zarządzanie na poziomie operacyjnym projektami lub zadaniami w ramach Projektu, m.in. w zakresie:

  1)    Definiowania, zlecania i rozliczania grup zadań;

  2)    Tworzenia i monitorowania harmonogramów prac;

  3)    Zarządzania zagadnieniami i zmianami.

  2.    Współpraca z interesariuszami projektów.

  3.    Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi.

  4.    Zarządzanie obszarem analitycznym.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2 Practitioner lub IPMA min. Level „C*” lub Project Management Professional (PMP)* lub wyższym.
  3. Co najmniej 4 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML.
  4. Co najmniej 4 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub wsparcia zarządzania w projektach IT.
   

  pożądane:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Znajomość Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia.
  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  5. Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń systemowych.
  6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów.
  7. Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  8. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  9. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  10. Sumienność i zaangażowanie.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl  , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP, lub

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 21 sierpnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WRST.40.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:150

  od Referenta do Młodszego specjalisty Centrum Monitorowania Systemów

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  od Referenta do Młodszego specjalisty Centrum Monitorowania Systemów

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.      Monitorowanie parametrów serwerowni (temperatura, wilgotność, zasilanie).

  2.      Monitorowanie parametrów pracy systemów znajdujących się w serwerowni.

  3.      Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach awaryjnych i katastrofalnych.

  4.      Prowadzenie ewidencji ruchu osobowego i materiałowego.

  5.      Prowadzenie ewidencji i wydawanie kluczy do szaf instalacyjnych.

  6.      Nadzór nad Uprawnionymi realizującymi prace w serwerowni.

  7.      Egzekwowanie od Uprawnionych ograniczeń obowiązujących w serwerowni.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  konieczne:

  1.      Wykształcenie średnie lub wyższe.

  2.      Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.

  3.      Sumienność, pracowitość, kreatywność, komunikatywność.

  4.      Umiejętność pracy w zespole.

  5.      Prawo jazdy kat. B.

  pożądane:

  1.      Uprawnienia SEP E1.

  2.      Doświadczenie w monitorowaniu systemów.

  3.      Umiejętność posługiwania się pakietem biurowym MS Office.

  4.      Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

  5.      Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

  2.      Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  3.      List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)     w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca), lub

  b)      w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

   

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 18 sierpnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WEST.39.2017

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj