OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:205

  Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Głównego specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Wymiar etatu: 1


  Zakres Twoich zadań:

  Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w tym projektu – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” – P1 faza 2, w szczególności:

  1)    Realizacja zadań zapewniających zachowanie zgodności zaangażowania i wydatkowania środków, w tym w zakresie budżetu plac, z limitami określonymi w planach finansowych projektów realizowanych w ramach POPC, w szczególności projektu – P1 faza 2;

  2)    Współpraca z komórką kadrowo - płacową w zakresie prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem planów, prognoz i analiz dotyczących wykonania budżetu wynagrodzeń projektów realizowanych w ramach POPC, w szczególności projektu – P1 faza 2;

  3)    Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych projektów realizowanych w ramach POPC, w tym w dla P1 - faza 2;

  4)    Współudział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy w ramach POPC, w tym dla P1 - faza 2;

  5)    Sporządzanie planów finansowych dla projektów realizowanych w ramach POPC, w tym dla P1 - faza 2 i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;

  6)    Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz związanych z gospodarką finansową projektów realizowanych w ramach POPC, w tym w ramach P1 - faza 2;

  7)    Przygotowywanie pism i wniosków związanych z zapewnieniem środków finansowych na realizację projektów w ramach POPC, w tym w dla P1 - faza 2;

  8)    Przygotowywanie materiałów i pisemnych odpowiedzi dla potrzeb instytucji nadzorujących i kontrolujących wdrażanie projektów w ramach POPC, w tym P1 - faza 2.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  Konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze rachunkowości.
  3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w prowadzeniu spraw związanych z finansowaniem programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
  4. Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu finansów publicznych.
   

  Pożądane:

  1. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  2. Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Kreatywne nastawienie i chęć rozwoju.

   

  Oferujemy Ci:

  1. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  2. Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich, jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  3. Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.
  6. Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  7. Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  8. Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  9. Bardzo dobrą atmosferę w pracy.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

   

  Termin składania dokumentów: do 25 lutego 2018 r.

  Inne informacje:

  1.    Przewidywane całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto dla pełnego etatu wynosi od 4 000 zł brutto do 7 000,00 zł brutto*.

  * Wynagrodzenie przyznawane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (j.t.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1607 z późn. zm.), a jego wysokość uzależniona jest od posiadanych kompetencji, doświadczenia, wykształcenia i posiadanego stażu pracy udokumentowanego świadectwami pracy.

  2.    Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  3.    Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WFK.14.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:203

  Kierownik Projektu w WRST

  Ilość etatów: 5

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Kierownik Projektu

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 5 w pełnym wymiarze czasu pracy

   

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

  Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, konsekwencją tego są kolejne nowe projekty realizowane przez CSIOZ, Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych stanowi jeden z dwóch najważniejszych wydziałów w firmie i realizuje zarówno rozwój systemów jak i nowe projekty od fazy inicjacji do przekazania do eksploatacji.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1.    Zarządzanie na poziomie operacyjnym projektami lub zadaniami w ramach Projektu, m.in. w zakresie:

  1)    Definiowania, zlecania i rozliczania grup zadań;

  2)    Tworzenia i monitorowania harmonogramów prac;

  3)    Zarządzania zagadnieniami i zmianami.

  2.    Współpraca z interesariuszami projektów.

  3.    Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi.

  4.    Zarządzanie obszarem analitycznym.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2 Practitioner lub IPMA min. Level „C*” lub Project Management Professional (PMP)* lub wyższym.
  3. Co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 - letnie w zakresie prowadzenia projektów informatycznych
  4. Co najmniej 4 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub wsparcia zarządzania w projektach IT.
   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Znajomość Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia.
  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  5. Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń systemowych.
  6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów.
  7. Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  8. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  9. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  10. Sumienność i zaangażowanie.

  Oferujemy Ci:

  · Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  · Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.

  · Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.

  · Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.

  · Dla najlepszych premie uznaniowe.

  · Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

  · Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.

  · Otoczenie profesjonalnego Zespołu.

  · Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

   

  Termin składania dokumentów: do 22 lutego 2018 r.

  Inne informacje:

  1.    Przewidywane całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto dla pełnego etatu wynosi od 7 000,00 zł do 15 000,00 zł*.

  * Wynagrodzenie przyznawane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (j.t.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1607 z późn. zm.), a jego wysokość uzależniona jest od posiadanych kompetencji, doświadczenia, wykształcenia i posiadanego stażu pracy udokumentowanego świadectwami pracy.

  2.    Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  3.    Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj