OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:308

  Od referenta do głównego specjalisty w Wydziale Wdrożeń Systemu P1

  Ilość etatów: 5

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: od referenta do głównego specjalisty w Wydziale Wdrożeń Systemu P1

  Liczba stanowisk: 5 w wymiarze pełnego etatu

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Wsparcie Kierownika Projektu P1 oraz Kierownika Wydziału Wdrożeń Systemu P1 w zakresie prowadzenia prac analitycznych oraz organizacyjno - zarządczych w ramach realizacji zadań związanych z kontynuacją projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” -  faza 2 poprzez m.in.:
  1) definiowanie i analizowanie produktów Projektu;
  2) weryfikację i opiniowanie zakresu funkcjonalnego;
  3) identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z wdrożeniami produktów Projektu P1;
  4) udział w planowaniu wdrożeń produktów Projektu P1;
  5) organizacja spotkań z interesariuszami Projektu, w tym farmaceutami, lekarzami oraz pacjentami;
  6) udział w weryfikacji od strony użytkowej produktów Projektu P1;

  2. Współpraca z interesariuszami Projektu P1.
  3. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi Projektu P1.
  4. Współpraca z Wydziałem Informacji i Promocji w zakresie działań informacyjno – promocyjnych dla Projektu P1.
  5. Udział w działaniach wdrożeniowych e-recepty oraz e-skierowania w skali kraju (udział w spotkaniach w każdym województwie).
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  2. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  3.Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  4.Dobrą organizację pracy.
  5. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe  -
    średnie 2
  Referent średnie -

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1.Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2.Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  3.Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:              

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1) w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.
  Termin składania dokumentów: do 28 listopada 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WWSP1.115.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:307

  Od starszego specjalisty do głównego specjalisty

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych
  Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z procesem udzielania zamówień publicznych, a w szczególności:

  1) Udział w pracach komisji przetargowej w roli sekretarza komisji;
  2) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówień publicznych w każdym trybie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych w tym m.in. na potrzeby realizacji kontynuacji Projektu P1 – faza 2;
  3) Publikacja ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  4) Publikacja dokumentacji postępowania na stronie internetowej zamawiającego;
  5) Sporządzanie pism niezbędnych w procesie przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne m.in. do wykonawców, Krajowej Izby Odwoławczej;

  2.Opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego opracowywanych przez pracowników komórek merytorycznych, w zakresie prawidłowości zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, przeliczenia wartości zamówienia na euro oraz określenia nazwy i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w tym m.in. postępowań realizowanych na potrzeby kontynuacji Projektu P1 – faza 2.

  3. Współpraca przy sporządzaniu planu zamówień publicznych.

  4. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach na potrzeby jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
  5. Współpraca z innym Wydziałami CSIOZ w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
  6. Monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjowanie i opracowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  7. Udział w realizacji bieżących spraw Wydziału Zamówień Publicznych.
   

  Dołącz do nas, jeśli:

  1. Posiadasz wykształcenie średnie lub wyższe.
  Posiadasz doświadczenie praktyczne przy realizacji zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
  2. Posiadasz praktyczną znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  3. Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  4. Potrafisz pracować w zespole.
  5. Samodzielnie wykonujesz zadania.
  6. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych w obszarze IT.
  2. Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Znasz na poziomie komunikacyjnym język angielski.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1) w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej    ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl zakładce: praca),

   2) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois               5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.
  Termin składania dokumentów: do 28 listopada 2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WZP.111.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:306

  Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań zapewniających zachowanie zgodności zaangażowania i wydatkowania środków z limitami określonymi w planach finansowych jednostki, w tym z zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
  2. Współudział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.
  3. Sporządzanie planów finansowych jednostki, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem w zakresie finansowym.
  4. Monitorowanie kosztów i wydatków zadań realizowanych przez jednostkę w zakresie rzeczowo-finansowym.
  5. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz związanych z gospodarką finansową jednostki.
  6. Przygotowywanie pism i wniosków związanych z zapewnieniem środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz zadań nałożonych na jednostkę.
  7. Przygotowywanie materiałów i pisemnych odpowiedzi dla potrzeb instytucji nadzorujących i kontrolujących.
  8. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w zakresie budżetowania i kontrolingu wydatków, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa, w szczególności z zakresu finansów publicznych.
  3. Znajomość obsługi programów komputerowych.
  4. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie  8

  Będziemy zadowoleni, jeśli posiadasz:

  1. Studia magisterskie z zakresu ekonomii lub zarządzania.
  2. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel.
  6. Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1) w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
  • poprzez (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca)

  2) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa,                   ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597 09 45.

  Termin składania dokumentów: do 26 listopada 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WFK.113.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:305

  Od Starszego specjalisty do Radcy Prawnego

  Ilość etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Obsługa prawna CSIOZ, m.in. w zakresie:

  1) sporządzania opinii prawnych;

  2) przygotowywania i opiniowania projektów umów;

  3) przygotowywania rekomendacji dotyczących strategii postępowania CSIOZ w związku niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców;

  4) reprezentacji CSIOZ przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;

  5) wykonywania innych zadań zleconych przez pracodawcę wynikających z rodzaju świadczonej pracy.

  2. Udzielanie porad prawnych w zakresie dotyczącym działalności Centrum.
  Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
  2. Min. trzyletnie doświadczenie zawodowe.
  3. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i opiniowania umów z zakresu IT, w szczególności umów wdrożeniowych i serwisowych (utrzymaniowych).
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Tytuł zawodowy radcy prawnego.

  2. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.

  4. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

  5. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

  6. Umiejętność pracy w zespole.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  -  przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 9 grudnia 2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WOP.112.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:304

  Od specjalisty do głównego specjalisty

  Ilość etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie postępowań rekrutacyjnych w CSIOZ w oparciu o ścisłą współpracą z Dyrekcją i kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie rozwijania polityki personalnej, w tym:

  1) przygotowanie ogłoszenia o pracę na wolne stanowisko pracy;

  2) selekcja zgromadzonych ofert;

  3) udział w rozmowach kwalifikacyjnych;

  4) prowadzenie rejestru rekrutacji;

  5) przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne na zamieszczanie ogłoszeń o pracę na płatnych portalach internetowych.

  2. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników, w tym planowanie i rozliczanie budżetu szkoleniowego, określanie potrzeb rozwojowych pracowników oraz wsparcie w ich realizacji (m.in. dobór szkoleń, doradztwo w wyznaczaniu ścieżki kariery pracowników).

  3. Budowanie marki CSIOZ postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”, tzw. employer branding.

  4. Dbanie o wygląd i aktualność danych w zakładce „Praca” na stronie internetowej CSIOZ.

  5. Dbanie o wygląd i aktualność danych dotyczących spraw pracowniczych na stronie intranetowej CSIOZ.

  6. Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy oraz sporządzenie Mapy kompetencji Pracowników CSIOZ.

  7. Koordynacja spraw związanych z adaptacją nowych pracowników.

  8. Koordynowanie i raportowanie w ramach procesu ocen okresowych pracowników, w tym m.in.:

  1) przygotowanie formularzy oceny;

  2) koordynacja przeprowadzania rozmów oceniających;

  3) odwołania od oceny okresowej;

  4) analiza ocen okresowych.

  9. Obsługa Programu „Kadry i Płace” w zakresie realizowanych zadań, w tym wsparcie dla pozostałych działań HR, tj.: prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy.

  10. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli, audytu.

  11. Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska pracy, budowaniem ścieżki rozwoju zawodowego pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wartościowaniem stanowisk pracy.

  12. Przekazywanie informacji do umieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie o zmianach w zakresie przekazywanych informacji.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wiedzę w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów z obszaru miękkiego HR, tj. planowania szkoleń, systemów motywacyjnych, komunikacji wewnętrznej, itp.
  3. Umiejętność prowadzenia kilku projektów rekrutacyjnych jednocześnie.
  4. Praktyczną znajomość narzędzi rekrutacyjnych (m.in. Linkedin, Facebook), motywowania, oceny i rozwoju pracowników.
  5. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Studia podyplomowe z zakresu miękkiego HR lub zarządzania zasobami ludzkimi.
  2. Doświadczenie w zakresie obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy.
  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Nastawienie na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem.
  5. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  6. Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
  7. Umiejętność analizy i modyfikacji danych w programie MS Excel.
  8. Kreatywne nastawienie i chęć rozwoju.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  -  przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 8 grudnia 2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WKPS.114.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:290

  Akademia CSIOZ ścieżka Kontrakty

  Ilość etatów: 1

  Jeżeli chcesz mieć wkład w poprawę działania publicznego systemu ochrony zdrowia, masz zdolności analityczne oraz interesuje Cię praca w obszarze ochrony zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do udziału w programie stażowym dla najzdolniejszych studentów i absolwentów realizowanym w komórce - Wydział Wsparcia Realizacji Projektów i Usług (liczba miejsc: 1).

  Szukamy

  Absolwentek/ów i studentek/ów III, IV i V roku (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, finanse, prawo), które/którzy będą odpowiedzialni za wsparcie Sekcji Realizacji Kontraktów w zakresie przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne oraz rozliczania zawartych umów w obszarze rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

  Dołącz do nas, jeśli:

  • Znasz dobrze MS Office (Excel, Word)
  • Jesteś osobą rzetelną, otwartą, nastawioną na współpracę
  • Szybko się uczysz i łatwo adaptujesz się do zmian, nowych sytuacji
  • Czujesz odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Jesteś samodzielny/a, dokładny/a i przestrzegasz terminów

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Znajomość Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych

  Oferujemy

  • Staż w młodym zespole pod okiem doświadczonych ekspertów
  • Unikalne doświadczenie w pracy w zakresie zawierania i rozliczania umów informatycznych oraz  znajomości Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Elastyczność w ustalaniu wymiaru godzinowego pracy
  • Dla najlepszych – ofertę dalszej współpracy na umowę o pracę

  Przebieg rekrutacji

  Rekrutacja przebiega w II etapach:

  • I etap (do 24.10.2018 r.) – przesłanie CV
  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

  Miejsce i termin składania dokumentów:

  Aplikacje w formie CV należy składać w terminie do 24 października 2018 r.  elektronicznie na adres: kadry@csioz.gov.pl , lub w postaci papierowej na adres siedziby CSIOZ:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Informacje dodatkowe:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z ubieganiem się o uczestniczenie w Akademii CSIOZ (stażu) oraz dla potrzeb związanych z ewentualnym zawarciem umowy i odbywania stażu w Akademii CSIOZ - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052),
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru do Akademii CSIOZ / uczestniczenia w Akademii CSIOZ / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj