OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:233

  Ekspert ds. analizy systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 7/8

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Ekspert ds. analizy systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze 7/8 etatu


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych sukcesem w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

  Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, konsekwencją tego są kolejne nowe projekty realizowane przez CSIOZ, Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych stanowi jeden z dwóch najważniejszych wydziałów w firmie i realizuje zarówno rozwój systemów jak i nowe projekty od fazy inicjacji do przekazania do eksploatacji.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Koordynacja współpracy zespołów projektowych z Ministerstwem Zdrowia w ramach systemu P1, m.in. w zakresie:

  1) Prowadzenia spraw dotyczących procesów biznesowych realizowanych przez Projekt P1 – w celu zapewnienia transparentności podejmowanych działań w projekcie.

  2) Udziału w spotkaniach analitycznych w zakresie wdrażania poszczególnych funkcjonalności Projektu P1.

  3) Identyfikacji obszarów ryzyka oraz zmian w Projekcie P1.

  2. Wsparcie procesu monitorowania przestrzegania norm i standardów jakościowych w Projekcie P1.

  3. Współpraca przy konsultacjach i uzgodnieniach z Interesariuszami Projektu P1.

  4. Współpraca przy weryfikacji zgodności Projektu P1 z przyjętymi celami.

  5. Monitorowanie zgodności realizacji Projektu P1 z obowiązującym harmonogramem.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
  2. Co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 – letnie w zakresie realizacji/prowadzenia projektów informatycznych.
  3. Umiejętności tworzenia i optymalizacji procesów zarządzania projektami.
  4. Orientację w technologiach IT w jak największym zakresie.
  5. Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT.
  6. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych.
  7. Podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i projektami dofinansowanymi z funduszy UE.
  8. Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w tym Project i Visio.
  9. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM – potwierdzonych certyfikatami – będzie dodatkowym atutem.
  4. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  6. Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń systemowych.
  7. Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  8. Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem do zarządzania projektami Jira.
  9. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  10. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  11. Sumienność i zaangażowanie.
    

  Oferujemy Ci:       

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi preferencyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca,

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 2 maja 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WRST.43.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:227

  Młodszy informatyk w Wydziale Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Młodszego informatyka

  w Wydziale Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej

  Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu (możliwość realizacji części zadań w systemie zadaniowego czasu pracy – do 0,25 et.)


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem trwałości projektów: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) oraz Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2) w zakresie uczestnictwa w:
  1) zespołach projektowych w ramach projektów realizowanych przez Centrum w zakresie rejestrów publicznych i funkcjonalności systemu hurtowni danych, pozostających w zakresie odpowiedzialności Centrum;

  2) całym cyklu życia projektu: od analizy wymagań, wyboru platformy, projektowania architektury technicznej, projektowania aplikacji i rozwoju aż po testowanie i wdrażanie;

  3) implementacji klasyfikacji, słowników i terminologii medycznych w ramach budowania interoperacyjności semantycznej;

  4) zespołach projektowych w ramach projektów realizowanych przez Centrum w zakresie rejestrów publicznych pozostających w zakresie odpowiedzialności Centrum;

  5) ocenie nowych możliwości biznesowych dla naszych klientów dzięki wykorzystaniu Big Data i tradycyjnych narzędzi oraz technologii.

  2. Wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę związanych z rodzajem wykonywanej pracy.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane informatyczne).
  2. Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office;
  3. Posiadasz umiejętność pracy w zespole.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz znajomość zagadnień zdrowia publicznego.
  2. Znajomość środowisk Oracle SQL Developer, Microsoft SQL Server.
  3. Doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych i analitycznych nowej generacji opartych o rozwiązania Big Data/Data Analytics/Business Intelligence.
  4. Posiadasz umiejętność projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML.
  5. Posiadasz umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
  6. Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.
  7. Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  8. Jesteś osobą dyspozycyjną.
    

  Oferujemy Ci:       

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP

  - formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca,

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 26 kwietnia 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WBAWM.42.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj