OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:257

  Od referenta do młodszego specjalisty do zespołu infolinii w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 4

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowiska:

  od Referenta do Młodszego specjalisty do zespołu infolinii

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 4 w wymiarze pełnego etatu


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Obsługa telefoniczna i mailowa zgłoszeń użytkowników systemów udostępnianych przez CSIOZ w ramach I linii wsparcia.
  2. Diagnozowanie i przekazywanie przyjętych zgłoszeń technicznych od użytkowników do II linii wsparcia.
  3. Opracowywanie propozycji zmian w udostępnianych systemach (na podstawie napływających zgłoszeń).
  4. Obsługa korespondencji mailowej oraz tradycyjnej.
  5. Przyjmowanie oraz dystrybucja zgłoszeń (telefon/email/wewnętrzny system).
  6. Udzielanie informacji oraz wsparcia użytkownikom systemów udostępnianych przez CSIOZ .
  7. Budowanie relacji z interesariuszem oraz dbanie o wizerunek CSIOZ.
  8. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe.

  2. Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  3. Umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej.
  4. Zdolność posługiwania się poprawną polszczyzną oraz posiadasz umiejętność płynnego wypowiadania się.
  5. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   

  Stanowisko                Wykształcenie         Liczba wymaganych

                                                                              lat pracy

  Referent                             Średnie                           0
  Młodszy specjalista            Wyższe                           0
                                             Średnie                           2
   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  2. Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
  3. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej.
  4. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  5. Umiejętność pracy w zespole.


  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie
  • pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm..) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   Termin składania dokumentów: do 16 sierpnia 2018 r.

   Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami .

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WEST.64.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:256

  Specjalista w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  specjalisty

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych sukcesem w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

  Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, konsekwencją tego są kolejne nowe projekty realizowane przez CSIOZ, Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych stanowi jeden z dwóch najważniejszych wydziałów w firmie i realizuje zarówno rozwój systemów jak i nowe projekty od fazy inicjacji do przekazania do eksploatacji.

   Zakres Twoich zadań:

  1. Utrzymywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przez CSIOZ.
  2. Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacja projektów prowadzonych przez CSIOZ.
  3. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych.
  4. Rozliczanie projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
  5. Bieżąca współpraca z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.
  6. Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym Centrum w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  7. Przygotowywanie i poprawa analiz finansowych i ekonomicznych projektów współfinansowanych ze środków UE.
  8. Przygotowywanie i weryfikacja budżetów projektów oraz dokumentacji związanej z planowanymi projektami do realizacji w zakresie ochrony zdrowia.
  9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę związanych z rodzajem wykonywanej pracy.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe.

  2. Co najmniej 2 – letni staż pracy.
  3. Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko            Wykształcenie      Liczba wymaganych

                                                                           lat pracy

  Specjalista                          wyższe                          2

                                              średnie                          4
  Starszy specjalista              wyższe                          3
                                              średnie                          5
  Główny specjalista              wyższe                          5
                                              średnie                          8
   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, w projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w ramach środków UE.
  2. Komunikatywną znajomość języka angielskiego
  3. Doświadczenie w pracy zespołowej.
  4. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań.
  5. Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
  6. Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.     


   Oferujemy Ci:        

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie
  • pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi preferencyjne warunki
  • korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)     w postaci elektronicznej:

  -       za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,

  -       poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  -       formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca,

  b)     w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 10 sierpnia 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.                .

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,          prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WRST.65.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:255

  od Starszego specjalisty do Radcy Prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  od Starszego specjalisty do Radcy Prawnego

  w Wydziale Obsługi Prawnej

  Wymiar etatu: 1 etatu


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Obsługa prawna CSIOZ, m.in. w zakresie:

      1) sporządzania opinii prawnych;

      2) przygotowywania i opiniowania projektów umów;

      3) przygotowywania rekomendacji dotyczących strategii postępowania CSIOZ w związku niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców;

      4) reprezentacji CSIOZ przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;

      5) wykonywania innych zadań zleconych przez pracodawcę wynikających z rodzaju świadczonej pracy.

  2. Udzielanie porad prawnych w zakresie dotyczącym działalności Centrum.

  3. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
  2. Min. trzyletnie doświadczenie zawodowe.
  3. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i opiniowania umów z zakresu informatyki, w szczególności umów wdrożeniowych i serwisowych (utrzymaniowych).
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Tytuł zawodowy radcy prawnego.
  2. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  5. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
  6. Umiejętność pracy w zespole.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą przycisku Aplikuj,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 25 lipca 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

       1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;

       2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl;

       3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;

       4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora;

       5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;

       6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

       7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

       8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

       9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WOP.63.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj