OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:136

  Główny specjalista ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie w Wydziale Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej

  Ilość etatów: 1/2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Głównego specjalisty ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie

  w Wydziale Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej

  Wymiar etatu: 1/2 (umowa o pracę z możliwością telepracy)


  Zakres zadań:

  1.   Monitorowanie stanu strategii i programów krajowych i międzynarodowych właściwych dla e - Zdrowia w pielęgniarstwie.

  2.   Merytoryczny udział we wsparciu utrzymania i rozwoju systemów informatycznych CSIOZ w zakresie e-Zdrowia w pielęgniarstwie.

  3.   Udziału w pracach dotyczących klasyfikacji i terminologii medycznych w zakresie problematyki pielęgniarstwa.

  4.   Udział w kreowaniu działań strategicznych, planistycznych, projektowych, publikacyjnych i popularyzatorskich w zakresie e-Zdrowia w pielęgniarstwie.

  5.   Udział we współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie e-Zdrowia w pielęgniarstwie.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem:

  konieczne:

  1.     Wykształcenie wyższe w zakresie pielęgniarstwa.

  2.     Minimum 6 letnie doświadczenie pracy w pielęgniarstwie.

  3.     Doświadczenie w realizacji co najmniej 2-ch projektów dotyczących dziedziny pielęgniarstwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  4.     Doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie pielęgniarstwa (np. konferencje międzynarodowe, kontakty projektowe, udział w pracach organizacji międzynarodowych).

  5.     Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2).

   

  pożądane:

  1. Doświadczenie w pracach projektowych – w tym w projektach naukowych.
  2. Tytuł naukowy z dziedziny nauk o zdrowiu.
  3. Własny dorobek publikacyjny z dziedziny nauk o zdrowiu.
  4. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia określonego w przepisach prawa.
  5. Umiejętności komunikacji i współpracy w strukturach macierzowych.
  6. Znajomość drugiego języka obcego (oprócz wymaganego) na poziomie komunikatywnym.
  7. Możliwość wyjazdów na delegacje krajowe i zagraniczne.
  8. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  9. Sumienność i zaangażowanie.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl  , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl  , zakładka: praca), lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 03 lipca 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  WKPS.OP.WBAWM.25.2017

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj