Kierownictwo

Dyrektor
dr n. o zdr. Marcin Węgrzyniak

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju Systemów Teleinformatycznych. 

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju Systemów Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora do Spraw Utrzymania Systemów Teleinformatycznych; Główny Księgowy; Wydział Obsługi Prawnej; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Informacji i Współpracy z Regionami; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem; Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Paweł Masiarz

Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju Systemów Teleinformatycznych nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne -  Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Wydział Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej.

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Centrum.

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Systemów Teleinformatycznych
Bartłomiej Wnuk

Zastępca Dyrektora do Spraw Utrzymania Systemów Teleinformatycznych nadzoruje bezpośrednio pracę  Wydziału Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Główny Księgowy
Aneta Kulma

Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Centrum oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy również dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia oraz Wydziału Administracyjnego.