Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:475

  Kierownik Projektu w Departamencie Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DRST.143.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu.
  2. Współpraca z wewnętrznymi Wydziałami w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów.
  3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.
  4. Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie i organizacji.
  5. Motywowanie zespołu.
  6. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową i techniczną.
  7. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań.
  8. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM.
  2. Orientację w technologiach IT w jak największym zakresie.
  3. Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT.
  4. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Kierownik Projektu Wyższe 5
  Kierownik Projektu Średnie 8
  1. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych.
  2. Podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.
  3. Umiejętność analizy i oceny dokumentów formalnych postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, umów, instrukcji i procedur.
  4. Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w tym Project i Visio.
  5. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  5. Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywaniu założeń systemowych.
  6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów.
  7. Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  8. Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem do zarządzania projektami Jira.
  9. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  10. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  11. Jesteś sumienny i zaangażowany.
  12. Wysoką kulturę osobistą i etykę pracy.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 20.12.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DRST.143.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj