Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:411

  Od specjalisty do głównego specjalisty - WKPS.OP.WWSP1.73.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Wsparcie Kierownika Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w procesie jego realizacji poprzez m.in.:
   1) udział w realizacji działań szkoleniowych z obszaru min. e-recepty, e–skierowania, Internetowego Konta Pacjenta, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;

   2) pozyskanie i weryfikację merytoryczną uczestników szkoleń;

   3) monitorowanie potrzeb szkoleniowych interesariuszy Projektu;

   4) weryfikację zakresu merytorycznego szkoleń prowadzonych w ramach Projektu;

   5) projektowanie i przygotowywanie materiałów szkoleniowych;

   6) weryfikację i analizowanie testów badających wzrost kompetencji pracowników podmiotów leczniczych, którzy uczestniczyli w organizowanych w ramach Projektu szkoleniach;

  2. Współpraca z interesariuszami Projektu.
  3. Współpraca z partnerami i wykonawcami zewnętrznymi w ramach Projektu.
  4. Współpraca z innymi Wydziałami CSIOZ.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Znajomość systemu ochrony zdrowia.
  • Doświadczenie w pracy związanej z procesem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
  • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne (umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się).
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  • Umiesz zachować się w sytuacjach stresujących i nieprzewidywalnych.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 17 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WWSP1.73.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:410

  Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością - WKPS.OP.WBST.76.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie, rozwijanie i aktualizowanie ram zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) na poziomie organizacyjnym i operacyjnym, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

  2. Identyfikacja ryzyk i ocena skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.

  3. Opracowywanie planów postępowania z ryzykiem i monitorowanie ich realizacji.

  4. Wsparcie właścicieli biznesowych i kierowników projektów w zakresie zarządzania ryzykiem.

  5. Ocena istniejących polityk i procedur w celu znalezienia słabych punktów.

  6. Systematyczna analiza wewnętrznych źródeł danych na temat braku zgodności (np. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych) oraz wypracowywanie nowych metod redukcji ryzyka braku zgodności.

  7. Koordynacja oraz sporządzanie raportów z procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

  8. Dbanie o zapewnienie zgodności Centrum z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami, kodeksami dobrych praktyk oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

  9. Monitorowanie i rekomendowanie dostępności nowych oraz możliwości rozwoju istniejących zabezpieczeń pod kątem efektywności ich zastosowania w Centrum.

  10. Budowanie bazy wiedzy oraz kultury organizacyjnej, rozwijającą świadomość pracowników na temat zarządzania ryzykiem w Centrum.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, ekonomia, zarzadzanie lub pokrewne.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

  3. Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu bezpieczeństwa informacji.

  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów postępowania z ryzykiem.

  5. Umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka.

  6. Znajomość norm ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, ISO 31000, ISO 29134.

  7. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.

  8. Znajomość najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i zgodnością.

  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  11. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Certyfikaty poświadczające umiejętności w obszarze zarządzania ryzykiem np. CRISC, ISO 31000 Risk Manager.

  2. Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.76.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:409

  Od specjalisty do głównego specjalisty ds. ciągłości działania - WKPS.OP.WBST.75.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania (BCP).

  2. Analiza ryzyka pod kątem zagrożeń dla ciągłości działania biznesu.

  3. Monitorowanie i skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

  4. Planowanie, opracowywanie i realizacja testów planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego.

  5. Realizowanie zadań z zakresu utrzymania ciągłości działania.

  6. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.

  5. Doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania testów ciągłości działania dla systemów działających w trybie 24/7/365.

  6. Umiejętność przeprowadzania analiz w ramach BCM (np. BIA).

  7. Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 22301.

  8. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.

  2. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.

  3. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  4. Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 22301, ISO 27001.

  5. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.75.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:408

  Od specjalisty do głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji - WKPS.OP.WBST.78.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja projektów z zakresu bezpieczeństwa informacji (organizacyjnego, informatycznego oraz ochrony danych osobowych).

  2. Identyfikowanie, rozwijanie, wdrażanie i utrzymywanie procesów bezpieczeństwa informacji i zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji.

  3. Prowadzenie czynności kontrolnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w tym badanie skuteczności zabezpieczeń (zgodnie z ISO 27001).

  4. Prowadzenie i nadzorowanie testów z zakresu bezpieczeństwa informacji.

  5. Udział w procesach klasyfikacji informacji, oceny ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji.

  6. Analizowanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji.

  7. Wsparcie i realizacja audytów bezpieczeństwa informacji.

  8. Opracowywanie standardów i regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (w tym danych osobowych).

  9. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.

  10. Proponowanie najlepszych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem informacji w oparciu o standardy bezpieczeństwa, w tym normy, regulacje prawne.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane informatyka lub zarządzanie.

  2. Minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa IT lub utrzymania certyfikowanego systemu bezpieczeństwa informacji.

  3. Znajomość zagadnień związanych z procesowym zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym opracowaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz planów ciągłości działania.

  4. Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 27001.

  5. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 27001.

  2. Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  3. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.

  4. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.78.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:407

  Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania - WKPS.OP.WBST.77.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki ZSZ wśród pracowników i współpracowników.

  2. Wdrażanie, doskonalenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001, 22301, 27001.

  3. Przygotowanie, koordynowanie i przeprowadzanie  audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ (ISO 9001, ISO 27001).

  4. Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.

  5. Nadzór nad przeprowadzeniem analizy ryzyka w obszarze ZSZ.

  6. Planowanie i koordynowanie audytów nadzorczych i certyfikujących ZSZ.

  7. Projektowanie, monitorowanie wskaźników skuteczności ZSZ.

  8. Organizacja przeglądów zarządzania, ich dokumentowanie oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów.

  9. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresu ZSZ.

  10. Obsługa zdarzeń i incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  11. Określanie obowiązującego poziomu jakości i niezawodności usług.

  12. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych na zgodność z obowiązującym ZSZ.

  13. Analizowanie architektury bezpieczeństwa i wskazywanie obszarów wymagających poprawy.

  14. Opiniowanie umów oraz aktów prawnych w zakresie niezbędnych wymagań bezpieczeństwa.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe – preferowane o specjalności: informatyka, zarządzanie.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

  4. Znajomość serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 9001 i ISO 27001.

  5. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.

  6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  8. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001.

  2. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.77.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:406

  Główny specjalista HR Biznes Partner - WKPS.OP.WKPS.74.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Wsparcie Kierownika Wydziału w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z koordynacją oraz realizacją polityki personalnej CSIOZ w zakresie soft i hard HR zgodnej jednocześnie ze strategią biznesową jednostki.

  2. Współpraca z menedżerami przy rozwiązywaniu problemów pracowniczych w tym w zakresie wynagradzania, prawa pracy i innych kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  3. Sprawowanie roli single point of contact dla kadry menedżerskiej obszaru, z którym współpracuje w zakresie miękkiego i twardego HR.

  4. Udział we wdrażaniu i koordynacji procesów HR (m.in. onboarding, EB, okresowa ocena pracownicza, macierze kompetencji).

  5. Współudział w zarządzaniu polityką szkoleniową i jej realizacja, w tym również tworzenie ścieżek karier oraz proefektywnościowej kultury organizacyjnej.

  6. Wsparcie w zakresie prowadzonych procesów rekrutacji zarówno wewnętrznej jak i wewnętrznej.

  7. Planowanie i rozliczanie budżetu szkoleniowego.

  8. Opracowanie i wdrożenie procesów C&B, np. podwyżki, premie, nagrody.

  9. Tworzenie i wdrażanie działań rozwojowych oraz planów sukcesji, zarządzania talentami.

  10. Wsparcie, doradztwo i rozwój menagerów w kwestiach związanych z ich rolą menedżerską oraz w zakresie realizacji procesów HR, tj.: cykliczne procesy oceny i premiowanie pracowników po przez zarządzanie celami.

  11. Współpraca z Sekcją płac w zakresie planowania i monitorowania poziomu zatrudnienia oraz budżetów HR.

  12. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli i audytu.

  13. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu aktów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

  14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę wynikających z rodzaju wykonywanej pracy.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi, prawem pracy, ZZL.

  2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy), w tym co najmniej 4-letnie doświadczenie w dziale personalinym.

  3. Umiejętność nawiązywania kontaktów, wpływania i coachingu pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

  4. Dobra znajomość prawa pracy.

  5. Doświadczenie z zakresu obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Zaawansowaną znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność analizy i modyfikacji danych w programie MS Excel.

  7. Znajomość procesów HR i umiejętność wdrażania ich w praktykę

  8. Umiejętność pracy w zespole.

  9. Umiejętność podejmowania decyzji.

  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Intelektualna ciekawość, aby wnosić nowe spojrzenie na biznes.
  • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz samodzielność w działaniu, umiejętność określania priorytetów.
  • Nastawienie na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Jesteś sumienny, terminowy, pracowity i kreatywny.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 17 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WKPS.74.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:405

  Architekt bezpieczeństwa IT - WKPS.OP.WBST.72.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Tworzenie i rozwój architektury referencyjnej w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym wyznaczanie standardów i rozwiązań zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

  2. Opracowywanie dokumentacji architektonicznej i analitycznej, w tym specyfikacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej oraz projektów technicznych.

  3. Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych związanych z systemami zabezpieczeń (IDS, IPS, Firewall, SIEM, EDR, SAST, DLP, DAM, IDM itd.).

  4. Rozwój narzędzi monitorowania bezpieczeństwa sieci infrastrukturalnych i systemów zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

  5. Analiza ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT, przeglądy i audyty w obszarze bezpieczeństwa IT.

  6. Podnoszenie świadomości pracowników Centrum i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku architekta w obszarze bezpieczeństwa IT (dla stanowiska głównego architekta).

  3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów, sieci teleinformatycznych.

  4. Znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SSL.

  5. Znajomość rozwiązań kryptograficznych i zarządzania infrastrukturą klucza publicznego

  6. Umiejętność doboru rozwiązań i projektowania architektury systemów klasy: AV, DLP, DAM, IDM, IPS/IDS, SIEM.

  7. Umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ciągłości działania.

  8. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.

  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  11. Wykształcenie i staż pracy zgodnie z poniższa tabelą:

   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny architekt wyższe 5
  starszy architekt wyższe 4
  architekt wyższe 2
  młodszy architekt wyższe -

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz ogólną znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT, w szczególności norm serii ISO 27000, ISO 22301 oraz RODO.

  2. Posiadasz umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF oraz modelowania UML, BPMN.

  3. Masz doświadczenie w Cloud Security, blokchain.

   

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WBST.72.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:401

  Data Scientist - WKPS.OP.WCA.47.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w ambitnym projekcie budowy nowoczesnych systemów analitycznych dla ochrony zdrowia w Polsce.
  • Eksploracja danych i odkrywanie ukrytych wzorców za pomocą zaawansowanych algorytmów analitycznych i analiz Big Data.
  • Praca z dużymi i złożonymi zbiorami danych medycznych przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej, statystycznej i z zakresu uczenia maszynowego.
  • Estymacja zaawansowanych modeli analitycznych do wykrywania nieprawidłowości w ochronie zdrowia.
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zaawansowanej analizy danych w celu zwiększenia skali wykrywanych nieprawidłowości.
  • Wywieranie realnego wpływu na poprawą efektywności ochrony zdrowia w Polsce, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom.
  • Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z naukowców, specjalistów ds. zaawansowanej analizy danych, ds. analizy biznesowej  oraz ekspertów medycznych.
  • Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym, matematycznym, statystycznym, medycznym lub pokrewnym.
  • Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych oraz algorytmów uczenia maszynowego.
  • Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.
  • Doświadczenie programistyczne z przynajmniej dwoma językami programowania: SQL, 4GL (SAS), R lub Python.
  • Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Umiejętność dobrej organizację pracy oraz jeżeli jesteś osobą samodzielną w wykonywaniu zadań.
    

  Oferujemy Ci:

  • Pracę w firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i umiejętności.
  • Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  • Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Inspirującą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WCA.47.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj