Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 04.09.2018, data modyfikacji: 28.01.2019

Rozbudowa środowiska kopii zapasowych Zamawiającego tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

WZP.270.133.2018

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki