Nasze systemy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nasze systemy

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

O projekcie

System dostępny jest pod adresem: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl .

Pomoc techniczną w zakresie RAM można uzyskać:

Pomoc świadczona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, która została zdefiniowana w art. 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1925).

RAM będzie zawierał m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania, jak również określone przepisami ww. ustawy dane dotyczące wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz upoważnionych do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych), posiadających utworzony w ZUS profil informacyjny (profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

W przypadku pytań związanych z wystawieniem zwolnień na portalu PUE ZUS uprzejmie prosimy o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.zus.pl/ezla.

Mogą Państwo skorzystać również z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00):

  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),
  • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl,
  • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl pod zus_centrum_obslugi_tel,
  • przez czat na stronie www.zus.pl.