Nasze systemy

Komunikaty

CSIOZ udostępnia Generator komunikatów ZSMOPL 1.0

Aplikacja Generator komunikatów ZSMOPL 1.0 służy do konwertowania pliku w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania komunikatów do ZSMOPL.

Aplikacja przeznaczona jest głownie dla małych podmiotów raportujacych, nie posiadających w swoich strukturach oprogramowania umożliwiającego integrację ze ZSMOPL, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Aplikacja działa na systemie Windows. Aplikacja nie wymaga instalacji, należy skopiować plik ZIP i rozpakować w dowolnym katalogu na dysku.

Instrukcja obsługi aplikacji w pliku

Generator komunikatów ZSMOPL (ZIP)

O projekcie

Środowisko produkcyjne ZSMOPL jest dostępne pod adresem: https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl
Adres WebService https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/ 


Środowisko testowe (ewaluacyjne) jest dostępne pod adresem:http://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/

Adres WebService https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/

Głównym celem ZSMOPL jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi.

ZSMOPL umożliwia:

 • przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez podmioty prowadzące obrót hurtowy oraz obrót detaliczny,
 • zgłaszanie braków monitorowanych produktów leczniczych przez podmioty prowadzące obrót detaliczny,
 • zgłaszanie planów dostaw przez podmioty odpowiedzialne.
 • Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu i Ministerstwu Zdrowia wykonywanie, na podstawie przekazanych informacji, analiz w zakresie m.in.:

  • procesu wywozu monitorowanych produktów leczniczych poza granice RP,
  • stanów alarmowych wybranych monitorowanych produktów leczniczych.

Zoptymalizowany proces zakładania konta w ZSMOPL

1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek, musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu. Szczegółowe opis procesu zakładania kont w ZSMOPL znajduje się w Instrukcji podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym (PDF, 1.1 MB)

Na środowisku ewaluacyjnym (testowym) wszelkie procesy, w tym zakładania kont, stanowią dokładne odwzorowanie procesów wykonywanych w środowisku produkcyjnym dlatego należy stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji do środowiska produkcyjnego.

Certyfikaty do podpisywania komunikatów

W środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji(Otworzy się w nowej karcie). Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym.

Wymagania dla certyfikatu:

 • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
 • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
 • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
 • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
 • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/(Otworzy się w nowej karcie) ) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl .

 

Certyfikaty służą do zapewnienia integralności przesyłanego komunikatu z systemu raportującego do ZSMOPL. Proces weryfikacji tożsamości użytkownika posługującego się certyfikatem oparty jest o profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Certyfikat nie jest walidowany pod kątem nazwy użytkownika, a jedynie pod kątem ścieżki zaufania certyfikatu. Użytkownik sytemu ZSMOPL samodzielnie importuje  certyfikat do swojego systemu raportującego oraz do ZSMOPL zapewniając jego poufność, niezaprzeczalność i rozliczalność. W związku z powyższym, CSIOZ nie stawia żadnych wymagań co do sposobu wypełnienia poszczególnych pól w certyfikacie pozostawiając tą kwestię w gestii podmiotu raportującego.

Zakończenie procesu wydawania certyfikatów CSIOZ

Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym. Dnia 14 grudnia 2017 r. CSIOZ zaprzestał wydawania własnych certyfikatów.

Aktualna wersja specyfikacji komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania w zakresie ZSMOPL

 

Błędy i problemy  w zakresie ZSMOPL prosimy zgłaszać mailowo na adres: zsmopl@csioz.gov.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy:

1)   w tytule maila wysyłanego na zsmopl@csioz.gov.pl należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótka informację czego dot. zgłoszenie,

2)   w przypadku problemów związanych z komunikatem, załączyć plik .xml wysłany do systemu (request.xml) wraz z odpowiedzią uzyskaną z usługi sieciowej (response.xml) oraz podać identyfikator komunikatu nadany przez system,

3)   wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak jakby dotyczyło wersji produkcyjnej,

4)   dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem oraz zakładkę Moje Konto z widocznym skrótem certyfikatu,

5)   podać identyfikator z Rejestru Aptek / Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych / Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jeśli zgłoszenie dotyczy któregoś z miejsc prowadzenia działalności,

6)   podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji nt zgłoszenia,

7)   podać login osoby, która złożyła wniosek o założenie konta podmiotu raportującego.

 

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (22) 597 09 70. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Komunikat w sprawie udostępnienia zoptymalizowanej funkcjonalności zakładania kont w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)