Projekty realizowane - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Projekty realizowane

Akademia CSIOZ

O projekcie

„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Akademia CSIOZ)” to projekt edukacyjny skierowany do:

  • pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, a także do kadry zarządzającej medycznej,
  • pracowników jednostek nadzorujących (organów założycielskich) zarówno na poziomie województw, jak i powiatów,
  • pracowników działów IT podmiotów medycznych, kierowników sekcji wdrożeń,  programistów, administratorów bezpieczeństwa informacji.

Podstawowym obszarem działań jest edukacja w zakresie e-usług wdrażanych w sektorze zdrowia, czyli  e-recepty,
e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
Oprócz szkoleń i warsztatów podnoszących poziom wiedzy i kompetencje związane z e-zdrowiem  zostaną również opracowane  i wdrożone rekomendacje dla pomiotów leczniczych. Rekomendacje oraz oferowana usługa audytu ułatwią podmiotom leczniczym dostosowanie się do wymogów związanych z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej .

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 

Cele

Akademia CSIOZ ma przyczynić się do poprawy koordynacji we wdrożeniu rozwiązań e-zdrowia, w tym podnieść poziom wiedzy nt. funkcjonalności takich jak e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta czy EDM.  Uczestnicy Projektu zostaną zapoznani oraz przeszkoleni z procesów związanych z informatyzacją placówki medycznej.

Produkty

1) Rekomendacje dla podmiotów leczniczych

  • w obszarze bezpieczeństwa,
  • w zakresie wdrożenia standardu HL7/IHE, 
  • dotyczące implementacji wzorów dokumentów przy wdrażaniu EDM np. zgody pacjenta.

2) Wydarzenia informacyjno-promocyjne połączone z merytorycznymi warsztatami

3) Warsztaty w regionach (na poziomie województw)

4) Warsztaty w regionach (na poziomie powiatów)

5) Warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 14 tys. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie ok. 400 podmiotów leczniczych, w tym 200 wykonujących podstawową opiekę zdrowotną i 200 szpitali.

Korzyści

Projekt umożliwi wypracowanie wzorców, dostarczy gotowe rozwiązania i standardy ułatwiające wdrożenie EDM w podmiotach leczniczych. Prowadzenie w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej ma istotny wpływ na zwiększenie skuteczności leczenia: wspomaga pracę kadry medycznej porządkując dokumentację, daje możliwość dostępu do informacji medycznej, nie tylko do tej która powstała w danej placówce medycznej ale również z innego podmiotu leczniczego, oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia dając bieżący nadzór nad kompletnością dokumentacji.

Wskazane działania i wynikające z nich korzyści w istotny sposób wpływają na podwyższenie dostępu obywateli do wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia - zgodność z celem szczegółowym PO WER tj. Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Terminy

Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2018 do czerwca 2021.