Projekty realizowane - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Projekty realizowane

Projekt e-Krew

O projekcie

Realizacja Projektu „e-Krew” – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem wpływa na zmiany w obszarze publicznej służby krwi. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych zakłada się wpływ na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa, w szczególności przez zapewnienie dostępu do nowych usług elektronicznych.

W ramach Projektu e-Krew zostanie zbudowany system informatyczny udostępniający określone e-usługi dla procesów biznesowych realizowanych przez podmioty publicznej służby krwi.

 • Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
 • Flaga i napis Rzeczpospolita Polska
 • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cele

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy skuteczności systemu krwiodawstwa poprzez dostosowanie liczby donacji do zapotrzebowania oraz optymalizację wykorzystania krwi i jej składników.

Celem bezpośrednim Projektu jest „Wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych”. 

Osiągnięcie celu będzie sprzyjało zapewnieniu nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Oznacza to, że realizacja Projektu wpłynie na poprawę jakości życia obywateli.

Cel bezpośredni będzie realizowany dzięki osiągnięciu trzech celów pośrednich:

 1. Wzrost liczby dawców i donacji krwi spowodowany ograniczeniem uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi oraz dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki.
 2. Optymalizacja gospodarowania zapasami krwi dzięki unifikacji systemu zamawiania i wydawania krwi oraz systemu informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.
 3. Stabilny rozwój publicznej służby krwi dzięki podejmowaniu decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Osiągnięcie powyższych celów Projektu będzie możliwe dzięki uruchomieniu nowoczesnych e-usług adresowanych do kandydatów na dawców oraz dawców krwi a także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Produkty

e-usługi dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 1. Umówienie wizyty
  Usługa pozwoli dawcy lub kandydatowi na dawcę w sprawny sposób na umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi.
 2. Profilowana informacja
  Usługa pozwali dawcy lub kandydatowi na dawcę na dostęp do wybranych informacji będących w dyspozycji publicznej służby krwi. Poza dostępem do informacji o charakterze ogólnym, możliwe będzie otrzymanie informacji dedykowanych konkretnemu dawcy lub kandydatowi na dawcę. W szczególności możliwe będzie otrzymanie informacji takich jak:

  • udostępnienie wyników bezpłatnych badań,
  • informacja o pojawieniu się zapotrzebowania na krew grupy danego Dawcy,
  • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi),
  • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji.

 3. Uzyskanie zaświadczenia
  Usługa pozwoli dawcy lub kandydatowi na dawcę na uzyskanie zaświadczenia dla US w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
 4. Ułożenie deklaracji o wycofaniu donacji
  Usługa pozwoli uwierzytelnionemu dawcy na złożenie deklaracji o wycofaniu donacji (samowykluczenia) po oddaniu krwi lub jej składników.

e-usługi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 1. Zamówienie krwi
  Usługa pozwoli uprawnionej osobie reprezentującej podmiot wykonujący działalność leczniczą na złożenia zamówienia na krew i składniki krwi.
 2. Powiadomienie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych
  Usługa pozwoli podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wywiązać się z obowiązku informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych.
 3. Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”
  Usługa umożliwi podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą zgłosić informacje o działaniach podjętych w ramach procedury „look back”.
 4. Konsultacje immunohematologiczne
  Usługa pozwoli podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą zlecić wykonanie badań immunohematologicznych oraz uzyskać dostęp do wyników tych badań.

Korzyści

Korzyści społeczne ujawniają się głównie poprzez dostarczenie rozwiązań, dzięki którym będzie istniała możliwość analizowania aktualnego zużycia składników krwi i potrzeb podmiotów leczniczych z jednej strony, oraz możliwość docierania dokładnie do dawców o określonych grupach krwi, na które w danym momencie składane jest zapotrzebowanie. Możliwość takiego optymalizowania strumieni popytu i podaży przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów magazynowania krwi oraz pozwoli zmniejszyć ilość utylizowanych z powodu przeterminowania preparatów.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z zapewnienia możliwości nieprzerwanego wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie, Projekt przyniesie także:

1. Dawcom krwi:

 • oszczędność czasu dzięki automatyzacji czynności administracyjnych,
 • możliwość lepszego zaplanowania miejsca i czasu kolejnej donacji dzięki łatwemu  dostępowi do informacji (o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji);

2. Podmiotom wykonującym działalność leczniczą:

 • skrócenie czasu oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki,

3. Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

 • skrócenie czasu realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innego Centrum, w przypadku kiedy własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki,
 • możliwość dostosowania działań związanych z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem) do prognozowanego popytu na krew,
 • możliwość skrócenia czasu obsługi dawców i kandydatów na dawców dzięki przeniesieniu części obsługi administracyjnej (np. wydanie zaświadczenia do US) do Internetu;

4. Instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):

 • zmniejszenie pracochłonności analizowania danych przekazywanych przez CKiK,
 • możliwość podejmowania lepszych decyzji dotyczących publicznej służby krwi dzięki oparciu ich o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Terminy

Zakończenie Projektu planowane jest na 31 maja 2021 roku.