Projekty realizowane - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Projekty realizowane

Projekt P1

O projekcie

W ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1)  planuje się wdrożenie systemów informatycznych, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażane rozwiązania umożliwią tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych.

Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach Projektu P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Nowe otwarcie Projektu P1 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, jak również obecny stan zaawansowania Projektu, opracowano nową formułę jego dalszej realizacji. W celu kontynuowania przedsięwzięcia planowane jest wyłonienie nowego Wykonawcy.

Projektu P1 będzie opierała się na przyrostowym modelu cyklu wytwórczego, według którego kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni przyrost, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona.

 

Cele

Głównym celem projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwi organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W systemie P1 będą się znajdowały informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

 

Produkty

W ramach Projektu uruchomione zostaną podsystemy oraz aplikacje, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji oraz publikowaniem informacji w obszarze zdrowia:

 1. Portal - Platforma Publikacyjna;
 2. Internetowe Konto Pacjenta;
 3. Aplikacja Usługodawców i Aptek;
 4. System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne;
 5. System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty;
 6. System Gromadzenia Danych Medycznych - Skierowania;
 7. System Obsługi Rejestrów – Rejestry;
 8. System Obsługi Rejestrów – Słowniki;
 9. System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi;
 10. Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty;
 11. Hurtownia Danych Monitorowanie;
 12. System Wykrywania Nadużyć;
 13. System Weryfikacji;
 14. Szyna Usług;
 15. System Administracji – Audyt;
 16. System Administracji - Zabezpieczenia i prywatność;
 17. System Administracji – Administracja.

W obszarze funkcjonalnym podsystemy będą obejmowały rozwiązania bazodanowe, aplikacyjne i integracyjne.

 

Korzyści

Realizacja Projektu P1 przyczyni się m.in. do poprawy jakości obsługi pacjentów poprzez:

 • lepszą jakość i dostępność informacji o stanie zdrowia pacjentów i ich danych medycznych;
 • usprawnienie obsługi pacjenta (elektroniczne usługi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych);
 • wprowadzenie e-recepty  – wygodnej, bezpiecznej i praktycznej formy wykupywania leków;
 • dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania;
 • bezpieczne przechowywanie danych medycznych;
 • dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe.

e-Recepta – korzyści

e-Recepta stanowi jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. 

Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej. 

Z wdrożeniem e-Recepty wiąże się wiele istotnych korzyści, które będą miały wpływ na wszystkich interesariuszy procesu ich wystawiania (personelu medycznego), realizacji (pacjent, apteki) oraz kontroli (państwo).

Przeprowadzony przez CSIOZ przegląd potwierdził, że realizowane w ramach polskiej edycji e-Recepty rozwiązania i funkcjonalności oraz wynikające z nich korzyści pokrywają się z korzyściami płynącymi z wdrożenia e-Recepty w innych państwach np.: Chorwacji, Estonii, Szwecji czy Danii.

W ramach realizacji obsługi elektronicznych recept zidentyfikowano następujące korzyści:

Dla pacjenta:

 • Zniwelowanie problemu nieczytelności recept, który w chwili obecnej oznacza często ponowny kontakt pacjenta z lekarzem, który wystawił nieczytelną receptę.
 • Oszczędność czasu. Brak konieczności ponownej wizyty u lekarza w celu poprawy czytelności recepty.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Ograniczona do minimum możliwość wydania nieprawidłowego (innego niż przepisanego) leku.
 • Możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek.
 • Jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania. Pacjent każdorazowo otrzyma „Informację o recepcie”, w której zawarta będzie m.in. informacja o dawkowaniu.
 • Dostęp do wszystkich wystawionych pacjentowi recept zarówno przez personel medyczny jak i pacjenta wraz z dokumentami ich realizacji oraz dawkowaniem, zwiększy bezpieczeństwo i jakość leczenia. Ograniczanie ryzyka wypisania leków o niepożądanej interakcji substancji czynnych.
 • Możliwość lepszej koordynacji procesu leczenia poprzez dostęp lekarza do wszystkich recept wystawionych pacjentowi oraz dokumentów ich realizacji - po uprzednim uzyskaniu zgody od pacjenta.
 • Usprawnienie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Wprowadzenie e-Recepty sprawia, że pacjent nie musi się fatygować aby odebrać dokument. Oznacza to znaczne usprawnienie prowadzenia pacjentów przewlekle chorych.

Dla uprawnionego pracownika medycznego:

 • Znaczne zmniejszenie ogólnie rozumianego kosztu wystawiania dokumentu. Z powdrożeniowych doświadczeń Danii wynika, że dzięki uruchomieniu e-Recepty oraz wyników badań laboratoryjnych udało się „zaoszczędzić” pojedynczemu lekarzowi 30 minut dziennie. Skrócenie czasu wynika z elektronicznego sposobu wypisywania recepty oraz udostępnienia w systemie rejestru leków. W ramach funkcjonalności e-Recepty wdrażanych w Polsce lekarz dodatkowo otrzyma dostęp do listy leków refundowanych. Dostępność obu informacji w jednym miejscu znacznie ułatwi pracę lekarzowi.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z wystawianiem recept w postaci papierowej (papier, tonery).

Dla realizującego receptę:

 • Pełna czytelność i wiarygodność recepty.
 • Uproszczenie procesu realizacji recepty. Po odczytaniu kodu recepty (pakietu recept) farmaceuta pobiera z systemu centralnego receptę do swojego systemu w celu jej realizacji.

Dla systemu opieki zdrowotnej:

 • Uszczelnienie systemu recept i obiegu leków - kwestia szczególnie istotna z uwagi na koszt społeczny.
 • Uzyskanie ścisłej kontroli nad obrotem lekami refundowanymi.
 • Bieżący dostęp do informacji o wydanych lekach zamiennych (tańsze odpowiedniki).
 • Możliwość powiązania leków z epidemiologią – pośrednie odzwierciedlenie trendów i stanu zdrowia Polaków.

Terminy

Okres realizacji Projektu P1

I Etap - 2007-11-29 do 2015-12-31
II Etap:
              2016-01-01 do 2020-03-31 kwalifikowalność

              2017-02-16 do 2020-02-15 prace projektowe

Współfinansowane z funduszy unijnych