data dodania: 21.11.2016, data modyfikacji: 23.12.2016

Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.

WZP.221.140.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki