Plan zamówień publicznych - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;
  2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3. przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  4. orientacyjnej wartości zamówienia;
  5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Podstawa prawna: Art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Plan Zamówień Publicznych CSIOZ na rok 2019