data dodania: 31.08.2017, data modyfikacji: 22.11.2017

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (zwanych dalej „Wyrobami”) do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej „Urządzeniami”) dla Zamawiającego

WZP.270.111.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki