data dodania: 29.09.2017, data modyfikacji: 06.12.2017

Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „e-Krew 2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

WZP.270.138.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki