data dodania: 18.02.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Przeprowadzenie finalnej weryfikacji oraz korekty językowo-redakcyjnej polskiej wersji językowej Terminologii klinicznej SNOMED Clinical Terms® będącej przedmiotem realizowanego zamówienia publicznego na „Usługę tłumaczenia na język polski Terminologii klinicznej SNOMED Clinical Terms® oraz przeprowadzenie pierwszej weryfikacji poprawności tłumaczenia

WZP.6151.3.2015

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki