Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 28.12.2018, data modyfikacji: 07.05.2019

Rozbudowa sieciowych modułów kryptograficznych HSM (Hardware security module) przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZP.270.230.2018

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki