data dodania: 05.05.2015, data modyfikacji: 18.01.2016

Świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem) będącego w posiadaniu Zamawiającego

WZP.6151.24.2015

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki