Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 18.06.2020, data modyfikacji: 26.06.2020

Usługa realizacji spotów edukacyjno-informacyjnych dotyczących Internetowego Konta Pacjenta oraz e-usług (e-recepta, e-skierowanie, e-wizyta) w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"

WZ.270.146.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki