data dodania: 28.04.2015, data modyfikacji: 18.01.2016

Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez ekspertów, w wymiarze 3 600 roboczogodzin, w celu wsparcia Zamawiającego przy realizacji zadań dot. utworzenia, uruchomienia i eksploatacji rejestrów medycznych

WZP.221.49.2015

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki