data dodania: 30.08.2017, data modyfikacji: 13.10.2017

Wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów teleinformatycznych

WZP.270.113.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki