data dodania: 13.09.2017, data modyfikacji: 11.12.2017

Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego.

WZP.270.121.2017

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki