Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 23.04.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu P1 – „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

WZP.6151.22.2015

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki