Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 17.10.2018, data modyfikacji: 16.11.2018

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2019, zwanych dalej „Kalendarzami”, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

WZP.270.174.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki