Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 29.10.2018, data modyfikacji: 22.11.2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego zadrukowanych materiałów promocyjnych.

WZP.270.181.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki