Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 22.11.2018, data modyfikacji: 11.12.2018

Zakup sprzętu komputerowego (zwanego dalej: „Sprzętem”) dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

WZP.270.210.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki