data dodania: 08.08.2017, data modyfikacji: 17.10.2017

Zestawienie wraz z niezbędnymi urządzeniami, uruchomienie oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przy wykorzystaniu łącza radiowego w serwerowni centralnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

WZP.270.106.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki